Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorvidt statsråden vil ta initiativ til å endre dagens regelverk knyttet til bifangst, samt sikre Havforskningsinstituttet nok midler til å gjennomføre gode nok tokt

Datert: 12.02.2013
Besvart: 20.02.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge Havforskningsinstituttet er loddebestanden stor i 2013. Samtidig er gytebestanden av nordaustarktisk torsk, skrei, på et historisk høyt nivå. Ved fiske av lodde i Barentshavet er det nesten umulig ikke å få torsk i not eller trål. I medhold av havressurslova § 16 kan Fiskeridirektoratet stenge områder dersom bifangst overstiger visse forholdstall.

Vil statsråden ta initiativ til å endre dagens regelverk knyttet til bifangst samt sikre Havforskningsinstituttet nok midler til å gjennomføre gode nok tokt?


Les hele debatten