Muntlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til nærings- og handelsministeren

Om utsiktene for konkurranseutsatt industri det neste tiåret, og hvilke tiltak næringsministeren og regjeringen vil bidra med for å løfte industrien

Datert: 06.03.2013
Besvart: 06.03.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Steinar Reiten (KrF)

Spørsmål

Steinar Reiten (KrF): Spørsmålet mitt går til næringsministeren.

Norge har lange industrielle tradisjoner. Basert på bruk av naturgitte forutsetninger og høy kompetanse, har industrien lagt grunnlaget for det velferdssamfunnet vi har i dag. Vi har imidlertid de siste årene sett en todeling av norsk industri, der industrien som ikke er knyttet til oljenæringen, sakker akterut. Store deler av industrien konkurrerer i et internasjonalt marked. Vilkårene i Norge, som blir utformet helt ulikt de vilkårene som utenlandske aktører har, kan svekke bedriftenes konkurranseevne og få som konsekvens at virksomheter blir lagt ned, eller blir fortrengt av nyetablert kapasitet i land med bedre rammevilkår.

Næringsministeren sa følgende til Dagsavisen på fredag:

«[...] vi i Norge [må] bli enda mer effektive, produktive og innovative. Vi må hjelpe norsk næringsliv til omstilling. Det er viktig å sørge for at Norge fortsatt har en mangfoldig industri».

Sitatet viser hva som er hovedutfordringen til regjeringen. Ballen blir spilt fra ministeren og over til andre enn dem som sitter med det øverste ansvaret. Ministeren peker kun på at industrien selv må gjøre grep, og synes å være mindre opptatt av eget ansvar og tiltak som regjeringen kan gjøre for å bedre situasjonen.

Det er varslet en svært etterlengtet og etterspurt næringslivsmelding som jeg har forstått også skal innbefatte rammevilkårene til industrien. En slik melding skal berede grunnen for næringslivets vilkår det neste tiåret. Kan næringsministeren fortelle hva slags utsikter han ser for konkurranseutsatt industri det neste tiåret? Og hvilke tiltak vil næringsministeren og regjeringen selv bidra med for å løfte industrien?


Les hele debatten