Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om styret i Vestre Viken HF kan tilrå bygging av nytt sykehus som tar opp i seg nåværende akuttfunksjoner ved sykehusene i Drammen og Kongsberg, når idéfaserapporten anbefaler at tre alternative løsninger skal utredes likeverdig

Datert: 20.03.2014
Besvart: 26.03.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Styret i Vestre Viken HF vedtok 16. desember 2013 følgende: 'I tråd med Idéfaserapporten legger styret til grunn for det videre planarbeidet at det så snart som praktisk mulig skal bygges et nytt sykehus som skal ta opp i seg nåværende akuttfunksjoner ved sykehusene i Drammen og Kongsberg.' Idéfaserapporten anbefaler at tre alternative løsninger skal utredes likeverdig.

Kan styret tilrå bare en løsning uten at de alternative forslagene fra idéfasen blir utredet i detalj i konseptfasen, også nullalternativet?


Les hele debatten