Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

Om kva regjeringa vil gjere for å sikre alle elevar retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring

Datert: 27.03.2014
Besvart: 02.04.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Barn og unge er blant dei som lettast vert påverka av forureina inneluft. Mange skular og barnehagar har dårleg fysisk miljø. Sidan førekomsten av astma og allergi er høg, særleg blant barn og unge, er det viktig at inneklima er best mogleg i barnehagen, skulen og andre offentlege lokale. Ifylgje opplæringslova har alle elevar i grunnskulen og vidaregåande skular rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Kva vil regjeringa gjere for å sikre alle elevar denne retten?


Les hele debatten