Muntlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om statsråden vil respektere enigheten mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne om å beholde sykelønnsordningen ut den perioden den gjelder, altså ut 2018, eller om han vil følge opp Fremskrittspartiets ønske om angrep på rettighetene til folk flest

Datert: 14.05.2014
Besvart: 14.05.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): De to regjeringspartiene har nå gjennomført landsmøtene sine. På begge landsmøtene ble velferdssamfunnets framtid diskutert.

På Fremskrittspartiets landsmøte ble følgende vedtatt:

«Norge har verdens beste sykefraværsordning, men også et av Europas høyeste sykefravær. Fremskrittspartiet mener at det bør iverksettes tiltak for å redusere sykefraværet. Endret grunnbeløp, innføring av karensdager og redusert sykelønn er tiltak Fremskrittspartiet mener bør bli vurdert.»

På Høyres landsmøte ble det diskutert forslag om å innføre tre karensdager og redusere kompensasjonsgraden til 62 pst. i sykelønnsordningen. Det ble bl.a. vedtatt kommersialisering av arbeidsformidlingen. Fra før av vet vi hva Høyre mener om mer bruk av midlertidige ansettelser, stillingsvern og arbeidstid.

Vi vet at regjeringas støtteparti Venstre ønsker å kutte i sykelønnsordningen og i AFP-ordningen, noe som er beskrevet i detalj i budsjettinnstillingen for i år.

Faktum er at selv om vi ikke er i mål, har sykefraværet gått ned de siste årene, noe som også bekreftes av dagens oppslag i Dagens Næringsliv. Partene i arbeidslivet og staten har nylig inngått en ny IA-avtale. Der legges det til grunn at dagens ordninger ikke svekkes.

Vil statsråden respektere enigheten mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne om å beholde sykelønnsordningen ut den perioden den gjelder, altså ut 2018, eller vil han følge opp Fremskrittspartiets ønske om angrep på rettighetene til folk flest?


Les hele debatten