Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Om statsråden, som ansvarlig for jordvernstrategien og matjorda, vil sikre at den transportplanen som regjeringen til slutt legger fram for Stortinget, er i tråd med jordvernmålene

Datert: 02.03.2016
Besvart: 02.03.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det nærmer seg jordbruksoppgjør. Stortinget krever at matproduksjonen på norske ressurser skal økes i årene framover. Skal vi lykkes med å produsere mer mat i Norge, må vi ta vare på matjorda vår. Det er matjorda, den dyrkede marka, som er grunnlaget for matproduksjonen.

Et samlet storting har – mot regjeringens vilje – fastsatt et mål om at mindre matjord skal legges under betong og asfalt i årene framover. Jordvernstrategien slår fast at omdisponeringen skal ned til 4 000 dekar innen 2020, en reduksjon på 50 pst.

Hvert dekar matjord teller. Ett dekar matjord tilsvarer 1 000 brød i året, og jordvern er ingen bondesak. Bonden blir alltid mett.

En stor del av matjorda som bygges ned, er begrunnet i samferdselsprosjekt. Stortinget har i jordvernstrategien understreket at det må tas hensyn til matjorda tidlig i planleggingen av nye samferdselsprosjekt. Det har ikke regjeringen tatt noe som helst hensyn til når de har fått utarbeidet sin nasjonale transportplan. Og det er jo ikke så løyent, det, for regjeringen har heller ikke bedt om noe. Det kan virke som om regjeringen ikke bryr seg om Stortingets vedtak om et forsterket jordvern.

Så mitt spørsmål til landbruksministeren er om han, som ansvarlig for jordvernstrategien, vil sørge for at vi får vite hva forslaget til ny transportplan betyr for matjorda. Og hvordan vil han, som ansvarlig for jordvernstrategien og matjorda, sikre at den transportplanen som regjeringen til slutt legger fram for Stortinget, er i tråd med jordvernmålene?


Les hele debatten