Visualisering av alle representantforslagene i 2017-2018 sesjonen.

Visualisering av alle representantforslagene i 2017-2018 sesjonen.

Visualisering av representantforslag

I sesjonen 2017–2018 er det  innlevert et rekordstort antall representantforslag. I den forbindelse har vi forsøkt å lage en visualisering av disse.

Med utgangspunkt i representantene bak forslagene har vi laget et såkalt sirkulært nettverksdiagram som viser koblinger mellom representanter som har samarbeidet på ett eller flere representantforslag.

Detalj av koblinger fra visualisering av representantforslag
Figur 1: Detalj fra visualiseringen som viser koblingene mellom representanter og fargene. Antall koblinger som genereres fra ett forslag følger formelen x = n(n-1)/2, en såkalt binomialkoeffisient. Er det kun 1 forfattere blir det null koblinger. 2 forfattere = 1 kobling. 3 forfattere = 3 koblinger. 4 forfattere = 6 koblinger. 5 forfattere = 10 koblinger. 6 forfattere = 15 koblinger. 7 forfattere = 21 koblinger. 8 forfattere = 38 koblinger. 9 forfattere = 36 koblinger. 10 forfattere = 45 koblinger.

Alle representanter som har fremmet forslag i en sesjon er plassert som noder rundt en sirkulær akse og koblinger mellom representantene er de fargede linjene som knytter dem sammen. Koblingene er fargekodet etter representantens parti, og i de tilfeller hvor koblingene går på tvers av partier, vil fargen gradvis skifte fra det ene partiets farge til det andre.Diagrammet kan ikke leses slik at én linje er ett representantforslag,  men det er altså en kobling mellom to representanter. Dette innebærer at antallet koblinger som genereres av et forslag øker eksponentielt jo flere som har forfattet det. Er det to forfattere genereres det én kobling, er det tre genereres det tre koblinger, er det fire genereres det seks, osv. Det høyeste registrerte antallet samarbeidspartnere på representantforslag er 10. Dette forekommer første gang i 2001–2002-sesjonen (dokument 8:134), og har siden skjedd ni ganger, to ganger i inneværende sesjon (dokument 8:4 og 8:158). Et forslag med ti forfattere genererer 45 koblinger.

Dokument 8:158 (2017-2018) er et samarbeid mellom 10 ulike politkere fra Arbeiderpartiet og danner denne koblingen i visualisering.

Detaljen viser koblingene Nicholas Wilkinson har gjort med andre representanter
Figur 2: Detaljen viser koblingene Nicholas Wilkinson har gjort med andre representanter. Tykkelsen på kblingene indikerer hvor mange forslag han har samarbeidet med de andre representantene på.

Siden de samme koblingene kan oppstå fra flere representantforslag, vil det bli en god del overlapp. En variant av visualiseringen tar høye for dette ved å øke linjetykkelsen for hvert representantforslag. Visualiseringen vil da se ut som i figur to. Hvis man kikker nærmere på detaljene kan man bl.a. se at Nicolai Wilkinson og Olaug Bollestad har hatt et fruktbart samarbeidet denne sesjonen, med hele fem representantforslag.

Antall koblinger per sesjon varierer med antall forslag og hvor mange forskjellige representanter som har samarbeidet på forslagene. For inneværende sesjon er antallet koblinger 1582 fordelt på 124 representanter. Hvis man sammenligner med i fjorårets sesjon, var det 1058 koblinger fordelt på 124 representanter (234). I den andre enden av skalaen, 1985–86-sesjonen, finner vi kun 28 koblinger mellom 12 representanter, i tillegg til seks representanter som kun fremmet representantforslag alene denne sesjonen.

Representantforslag fremmet av kun én representant er i mindretall for de fleste sesjoner. I visualiseringen vil disse kun utledes i de tilfeller hvor denne representanten ikke har samarbeidet på noen andre forslag i samme sesjon. Der hvor dette inntreffer vil representanten ligge som en node på den sirkulære aksen uten kobling til noen andre representanter. I sesjoner med færre forslag var dette mer vanlig mens det i inneværende sesjon ikke finnes eksempler på dette. Selv om det var 27 «enslige» forslag i 2017–2018, så var alle disse fremmet av representanter som også har samarbeidet på andre representantforslag.

Visualisering av 1985-86 sesjonen

1985-86 sesjonen hadde kun 21 representantforslag (mot over 200 i dag), noe som gir en mye "tynnere" visualisering. Det er også seks representanter som blir stående uten koblinger til andre representanter fordi de kun leverte enslige representantforslag. Se høyoppløselig versjon av sesjonen.

I 1985–86 var 13 av 21 representantforslag fremmet av enslige forslagstillere. 6 av dem av Carl I. Hagen. Dette gir seks personer i visualiseringen som ikke har koblinger til andre representanter den sesjonen.

Olemic Thommesen som enslig fremmer av representantforslag.
Olemic Thommesen var eneste fremmer av representantforslag for Høyre i 2013-2014. Han var også alene om representantforslaget.

Et nyere tilfellet av en enslig forslagsstiller i en sesjon finner vi i 2013–2014-sesjonen. Dette var daværende stortingspresident Olemic Thommesens forslag om opprettelsen av et eget institutt for menneskerettigheter. Thommesen var også eneste forslagsstiller fra Høyre dette året.

Virkelig interessant blir denne visualiseringen når man stiller de forskjellige sesjonene opp mot hverandre. Siden vi har strukturerte data tilbake til 1985–86-sesjonen, kan vi tydelig se utviklingen i antall forslag, antall forslag på tvers av partier (kun ett i 1985–86), og forandringer i stortingets sammensetning og regjeringskonstellasjoner. Det blir ganske tydelig at representantforslag er opposisjonens verktøy.

Visualiseringer av sesjonene fra 2005 til 2018 satt sammen.

Visualisering av sesjonene fra 2005 til 2018 satt sammen.

Under den rødgrønne regjeringen var det Høyre og FrP som var de mest ivrige fremmerne av representantforslag, mens dette endret seg drastisk etter valget i 2013. FrP, som historisk har vært mest aktive i å fremme representantforslag, sluttet helt da de kom i regjering. De har dog tatt opp tråden igjen de seneste sesjonene og fremmet i forrige sesjon hele syv forslag.

Visualisering av sesjonene fra 1985-2005 satt sammen.

Visualisering av sesjonene fra 1985-2005 satt sammen.

Se høyoppløselig versjon av alle sesjoner sidestilt (png).

Det er også mulig å animere denne visualiseringen. Ved å la koblingene gro frem etter forslagenes nummer (dokumentnummerene tildeles kronologisk når forslagene blir registrert) ser man utviklngen i løpet av en sesjon for representantfroslag. Vi ser at partiinterne forslag fremmes i første omgang, før samarbeid på tvers av partiene etter hvert dukker opp utover i sesjonen:

 

Visualiseringen er basert på og inspirert av arbeidet gjort av Mike Bostock med visualiseringsbiblioteket d3 (https://d3js.org/) samt eksempler med hierarkiske strukturer i sirkulære diagrammer. Som eksempler kan nevnes  «Hierarichal Edge Bundling» og «radial network diagram» 

Dataene er hentet fra data.stortinget.no og prosessert for å kunne brukes i visualiseringen. For de eldste sesjonene var det nødvendig å hente ut informasjon manuelt fra det digitaliserte stortingsarkivet  for å komplettere listen over representantforslag.

En interaktiv prototyp av denne visualiseringen kan sees på http://flagget.no/stortinget/viz/representantforslag.html. Det tas forbehold om at prototypen kan være ustabil og utilgjengelig i perioder. Det er også mulig at det finnes feil i visualiseringen som ikke har blitt oppdaget, eller som er vanskelig å løse.


Sist oppdatert: 15.06.2018 15:45