Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)

Tilbake til statsbudsjettet 2016

Stortinget har vedtatt fordeling av rammeområder med budsjettkapitler, Innst. 1 S (2015-2016)

Se komiteenes sider for informasjon om høringer. Disse blir fortløpende oppdatert.

Hvert komiténavn viser til budsjettsaken som er til behandling i komiteen (finanskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen har flere saker).

Statsbudsjettsaker fordelt på komitéInnstilling avgisBehandling i plenum
Finanskomiteens statsbudsjettsaker
 28. nov  3. des
 28. nov  3. des
 7. des 14. des
7. des

14. des (første gang)

17. des (andre gang)

11. des 18. des
Arbeids- og sosialkomiteen (Rammeområde 7) 10. des 17. des
Energi- og miljøkomiteen (Rammeområde 12 og 13) 11. des 18. des
Familie- og kulturkomiteen (Rammeområde 2 og 3) 4. des 9. des
Helse- og omsorgskomiteen (Rammeområde 15) 7. des 14. des
Justiskomiteen (Rammeområde 5) 10. des 17. des
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (Rammeområde 16) 9. des 16. des
Kommunal- og forvaltningskomiteen (Rammeområde 1, 6 og 18) 7. des 12. des
Kontroll- og konstitusjonskomiteen (Rammeområde 14) 4. des 11. des
Næringskomiteen (Rammeområde 9, 10 og 11) 4. des 11. des
Transport- og kommunikasjonskomiteen (Rammeområde 17) 9. des 15. des
Utenriks- og forsvarskomiteens statsbudsjettsaker
4. des 10. des
4. des 10. des

Se sakssidene over for lenker til høringer, innstillinger når disse er avgitt, møtereferat når saken er behandlet i plenum m.m.


Sist oppdatert: 13.10.2015 10:37