Vedtak til lov om endringer i forbrukermerkeloven – BERIKTIGET

Dette dokument

I Stortingets møte 28. mai 2018 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i forbrukermerkeloven – BERIKTIGET

I

I lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. skal § 9 første ledd lyde:

EØS-avtalen vedlegg XX nr. 2 a (forordning (EF) nr. 66/2010, kommisjonsforordning (EU) nr. 782/2013 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1941/2017 om EU-miljømerket gjelder som lov med de tilpasninger som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Tone Wilhelmsen Trøen

president