Vedtak til lov om endring i eierseksjonsloven

I Stortingets møte 11. juni 2018 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endring i eierseksjonsloven

I

I lov 16. juni 2017 nr. 65 om eierseksjoner gjer ein følgjande endring:

§ 13 nytt fjerde ledd skal lyde:

Kommunen kan uten hinder av taushetsplikt innhente opplysninger fra Folkeregisteret når det er nødvendig for å løse oppgaver etter loven her.

II

Endringa under I tek til å gjelde straks.

Tone Wilhelmsen Trøen

president