Vedtak til lov om endringer i tolloven (forskriftshjemmel om at loven skal gjelde for Svalbard)

I Stortingets møte 8. april 2022 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i tolloven (forskriftshjemmel om at loven skal gjelde for Svalbard)

I

I lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel gjøres følgende endringer:

§ 1-3 nytt fjerde ledd skal lyde:

(4) Departementet kan gi forskrift om at loven eller deler av denne skal gjelde for Svalbard, og om Svalbard skal være eget tollområde. Departementet kan også fastsette særlige regler under hensyn til de stedlige forhold.

II

Loven trer i kraft straks.

Masud Gharahkhani

president