Stortingsvedtak

Alle

 • Trontaledebatt

  Vedtak 1

  Stortinget ber regjeringen fortsatt sikre ideelle behandlingsinstitusjoner og omsorgstilbud innen rusomsorgen.
  05.10.2022 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 2

  Stortinget ber regjeringen legge frem løsninger som gjør at fastleger kan avlastes fra oppgaver av ikke-klinisk art og hvordan oppgaver kan fordeles til annet helsepersonell.
  05.10.2022 | Anmodninger
 • Redegjørelse av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen

  Innst. 25 S (2022-2023), Vedtak 13

  Stortinget ber regjeringen kartlegge potensialet for solenergiproduksjon på eksisterende infrastruktur der solparker kan etableres uten vesentlige naturinngrep, som for eksempel på parkeringsplasser, i industriområder og lignende.
  18.10.2022 | Anmodninger
 • Redegjørelse av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen

  Innst. 25 S (2022-2023), Vedtak 14

  Stortinget ber regjeringen vurdere å styrke Husbankens arbeid med energitiltak for lavinntektshusholdninger, for eksempel ved å opprette en midlertidig låneordning som kan benyttes til installasjon av varmepumpe, etterisolering av bygg og andre relevante enøktiltak, i samspill med eksisterende enøkordninger.
  18.10.2022 | Anmodninger
 • Redegjørelse av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen

  Innst. 25 S (2022-2023), Vedtak 15

  Stortinget ber regjeringen gå i dialog med kommunene for å vurdere en midlertidig eller tidsbegrenset ordning der søknad om byggesak for energioppgradering gjøres gebyrfri.
  18.10.2022 | Anmodninger
 • Redegjørelse av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen

  Innst. 25 S (2022-2023), Vedtak 16

  Stortinget ber regjeringen vurdere et midlertidig eller tidsbegrenset fritak fra konsesjonsplikt for å etablere lavspenningsledninger til nabobygg for salg av kraft.
  18.10.2022 | Anmodninger
 • Redegjørelse av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen

  Innst. 25 S (2022-2023), Vedtak 17

  Stortinget ber regjeringen vurdere å fjerne fritaksgrensen på 500 kW for nettleie på strøm som deles som nabolagsstrøm, eventuelt øke grensen for delingsanlegg for solceller til 4 000 m² eller 1 000 kW.
  18.10.2022 | Anmodninger
 • Redegjørelse av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen

  Innst. 25 S (2022-2023), Vedtak 18

  Stortinget ber regjeringen vurdere å øke effektgrensen for hvor stort et solenergianlegg kan være før konsesjonsplikt inntreffer.
  18.10.2022 | Anmodninger
 • Redegjørelse av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen

  Innst. 25 S (2022-2023), Vedtak 19

  Stortinget ber regjeringen påse at nettselskapene tar i bruk ny teknologi som øker utnyttelsen av eksisterende nettinfrastruktur, og at dette arbeidet prioriteres.
  18.10.2022 | Anmodninger
 • Redegjørelse av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen

  Innst. 25 S (2022-2023), Vedtak 20

  Stortinget ber regjeringen utrede hvordan en strømstøtteordning for nærvarmeanlegg som leverer til husholdningskunder, kan utformes, og estimere kostnaden for en slik ordning. Utredningen bør gjennomføres med sikte på ferdigstilling medio november 2022.
  18.10.2022 | Anmodninger
 • Redegjørelse av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen

  Innst. 25 S (2022-2023), Vedtak 21

  Stortinget ber regjeringen vurdere, i lys av den aktuelle strømsituasjonen, å gi Enova et tilleggsmandat om å bidra til å styrke forsyningssikkerheten ved å legge til rette for vesentlig mer energieffektivisering og fleksibel og effektiv energi- og effektbruk gjennom målrettede tiltak for bedrifter og husholdninger. En slik oppdatering må sikre at støtte til moden teknologi som gir raske reduksjoner i strømforbruket, blir en sentral oppgave for Enova, som for eksempel gjennom varmepumper, etterisolering av deler av bygningskroppen, utskiftning av vinduer, batterier, bergvarme og lignende.
  18.10.2022 | Anmodninger
 • Redegjørelse av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen

  Innst. 25 S (2022-2023), Vedtak 22

  Stortinget ber regjeringen vurdere å endre dagens Enova-tilskudd «helhetlig oppgradering av bygningskropp» slik at husholdninger kan få tilskudd også når bare deler av bygningen oppgraderes.
  18.10.2022 | Anmodninger
 • Redegjørelse av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen

  Innst. 25 S (2022-2023), Vedtak 23

  Stortinget ber regjeringen vurdere å legge om Enovas løsning for utbetaling til forbrukere slik at man får samtidig utbetaling.
  18.10.2022 | Anmodninger
 • Redegjørelse av olje- og energiministeren om kraftsituasjonen

  Innst. 25 S (2022-2023), Vedtak 24

  Stortinget ber regjeringen vurdere å midlertidig eller tidsbegrenset unnta mindre solenergianlegg fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven, med unntak for fredede og verneverdige bygg, og fjerne kravet om nettinnmelding på anlegg under 7 kW.
  18.10.2022 | Anmodninger
 • Endringer i folketrygdloven mv. (synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering)

  Prop. 71 L (2021-2022), Innst. 33 L (2022-2023), Lovvedtak 2 (2022-2023), Vedtak 37

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en avklaring av forholdet mellom folketrygdlovens bestemmelser og EØS-retten.
  10.11.2022 | Anmodninger
 • Representantforslag om å sikre migrenepasienter som har fått individuell refusjon ved bruk av CGRP-hemmere

  Dokument 8:252 S (2021-2022), Innst. 37 S (2022-2023), Vedtak 43

  Stortinget ber regjeringen oppheve vedtaket om innstramming av reglene for å kunne få, samt beholde, individuell refusjon (blå resept) for CGRP-hemmere for migrenepasienter.
  15.11.2022 | Anmodninger
 • Representantforslag om helhetlig barnepalliasjon

  Dokument 8:256 S (2021-2022), Innst. 36 S (2022-2023), Vedtak 44

  Stortinget ber regjeringen sikre at Nasjonal helse- og samhandlingsplan inneholder en helhetlig plan for barnepalliasjon.
  15.11.2022 | Anmodninger
 • Representantforslag om å opprettholde Norges innbetalinger til Den europeiske romorganisasjonens (ESA) frivillige programmer på dagens nivå

  Dokument 8:36 S (2022-2023), Innst. 46 S (2022-2023), Vedtak 53

  Stortinget ber regjeringen på ESAs ministerrådsmøte 22. og 23. november 2022 varsle at Norge vil opprettholde innbetalingene til ESAs frivillige programmer på dagens nivå, dvs. minimum 161 mill. euro i nye forpliktelser for programperioden frem til 2030.
  22.11.2022 | Anmodninger
 • Representantforslag om et nasjonalt løft for kreative næringer

  Dokument 8:244 S (2021-2022), Innst. 58 S (2022-2023), Vedtak 55

  Stortinget ber regjeringen utarbeide og fremme forslag om en strategi for vekst innenfor kreativ industri. Strategien skal ha som mål å øke verdiskapingen og bidra til vekst i antall bedrifter, bærekraftige arbeidsplasser og eksport.
  24.11.2022 | Anmodninger
 • Representantforslag om et nasjonalt løft for kreative næringer

  Dokument 8:244 S (2021-2022), Innst. 58 S (2022-2023), Vedtak 56

  Stortinget ber regjeringen gjennomgå hele virkemiddelapparatet for kulturelle næringer og vurdere hvordan man kan sikre bedre koordinering, herunder om det kan være hensiktsmessig å samle flere virkemidler for kulturnæringer i Innovasjon Norge, samt sørge for at Innovasjon Norges kulturnæringskompetanse styrkes.
  24.11.2022 | Anmodninger