Stortingsvedtak

Alle

 • Trontaledebatt

  Vedtak 1

  Stortinget ber regjeringen utrede forslag til endring av partiloven som sikrer at reelle bidragsytere av bidrag over de beløpsgrenser som loven fastsetter, innberettes og offentliggjøres. Regjeringen bes om å komme tilbake til Stortinget på egnet måte etter at utredningen er gjennomført.
  05.10.2023 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 2

  Stortinget ber regjeringen på egnet måte informere Stortinget om all sikkerhetsrelevant informasjon knyttet til Equinors inngåtte kontrakt om anskaffelse av flyterigger fra det statseide kinesiske selskapet COSL, samt redegjøre for hvilke kontrollmekanismer som er etablert for sikre at bedriftene utøver sitt pålagte ansvar om at anskaffelser skjer i henhold til sikkerhetsloven.
  05.10.2023 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 3

  Stortinget ber regjeringen sikre at kvinnehelse blir en sentral del av nasjonal helse- og samhandlingsplan og at det legges frem konkrete forslag til tiltak og en plan slik at kvinnehelse blir behandlet i Stortinget.
  05.10.2023 | Anmodninger
 • Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (opphevelse av minstegrensen for rett til medlemskap)

  Prop. 120 L (2022-2023), Innst. 37 L (2023-2024), Lovvedtak 1 (2023-2024), Vedtak 15

  Stortinget ber regjeringen legge til rette for at pensjonerte sykepleiere har gode insentiver for å jobbe i mindre stillinger i det offentlige, herunder vurdere unntak for innmelding i pensjonsordningen for sykepleiere. Dette bør gjøres i samråd med partene, og regjeringen skal komme tilbake til Stortinget før lovendringen trer i kraft.
  07.11.2023 | Anmodninger
 • Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (opphevelse av minstegrensen for rett til medlemskap)

  Prop. 120 L (2022-2023), Innst. 37 L (2023-2024), Lovvedtak 1 (2023-2024), Vedtak 16

  Stortinget ber regjeringen utrede om offentlig godkjente sykepleiere ansatt i bemanningsforetak og som leies ut til institusjoner under sykepleierpensjonsloven, også bør være medlemmer i pensjonsordningen for sykepleiere.
  07.11.2023 | Anmodninger
 • Representantforslag om anerkjennelse av Palestina som egen stat og norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon

  Dokument 8:237 S (2022-2023), Innst. 26 S (2023-2024), Vedtak 29

  Stortinget ber regjeringen være forberedt på å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale.
  16.11.2023 | Anmodninger
 • Representantforslag om utvida bruk av maritim ladeinfrastruktur

  Dokument 8:229 S (2022-2023), Innst. 42 S (2023-2024), Vedtak 35

  Stortinget ber regjeringa sette i gang eit arbeid der ein vurderer korleis og på kva måte infrastruktur på land for etablerte elektriske ferjer eller andre maritime fartøy kan gjerast tilgjengeleg for annan sjø- og landtransport, gjerne gjennom kommersielle lade- og landstraumaktørar.
  21.11.2023 | Anmodninger
 • Representantforslag om utvida bruk av maritim ladeinfrastruktur

  Dokument 8:229 S (2022-2023), Innst. 42 S (2023-2024), Vedtak 36

  Stortinget ber regjeringa sikre at det for komande offentlege anbod for kommersielle ferjer og hurtigbåtar blir vurdert korleis el-infrastrukturen kan tilgjengeleggjerast for andre brukarar, og stille krav om dette i dei komande anboda.
  21.11.2023 | Anmodninger
 • Representantforslag om å anskaffe nye togsett til Rørosbanen

  Dokument 8:242 S (2022-2023), Innst. 52 S (2023-2024), Vedtak 37

  Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig fremme forslag om å gi Norske tog handlingsrom til å kunne bestille nye fjerntog til Rørosbanen. Bestillingen knyttes til anskaffelsen Norske tog gjennomfører for flere av de andre fjerntogstrekningene. Videre bes regjeringen sikre universell utforming av alle tog som bestilles til norske jernbanestrekninger.
  21.11.2023 | Anmodninger
 • Representantforslag om forurensningsfri fotballglede

  Dokument 8:265 S (2022-2023), Innst. 44 S (2023-2024), Vedtak 40

  Stortinget ber regjeringen legge frem en handlingsplan for omstilling fra bruk av gummigranulat i Norge, som sikrer vår oppnåelse av det vedtatte omsetningsforbudet mot gummigranulat fra REACH-forordningen i EU fra oktober 2031.
  21.11.2023 | Anmodninger
 • Endringer i klimaloven (klimamålet for 2030)

  Prop. 107 L (2022-2023), Innst. 38 L (2023-2024), Lovvedtak 5 (2023-2024), Vedtak 42

  Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i løpet av våren 2024 med en stortingsmelding som viser hvordan Norge skal kutte utslippene i perioden frem mot 2030 i tråd med Norges klimamål.
  23.11.2023 | Anmodninger
 • Representantforslag om å tette smutthull i innleieregelverket ved å presisere begrepet tillitsvalgt i arbeidsmiljøloven

  Dokument 8:251 S (2022-2023), Innst. 73 S (2023-2024), Vedtak 50

  Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet vurdere behovet for en bred gjennomgang av arbeidsmiljølovens bruk av begrepene «tillitsvalgt» og «tariffavtale». Dersom det i denne sammenheng viser seg å være behov for endringer, presiseringer eller begge deler, ber Stortinget regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til lovendringer.
  28.11.2023 | Anmodninger
 • Representantforslag om etablering av et sosialt investeringsfond

  Dokument 8:261 S (2022-2023), Innst. 61 S (2023-2024), Vedtak 52

  Stortinget ber regjeringen fremme en strategi for å styrke ideell sektors rolle og tilbud på arbeids- og velferdsfeltet.
  28.11.2023 | Anmodninger
 • Representantforslag om en ny næringspolitikk for å styrke Norges konkurransekraft

  Dokument 8:234 S (2022-2023), Innst. 68 S (2023-2024), Vedtak 56

  Stortinget ber regjeringen foreslå bedre ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende ved svangerskap og sykdom for å gi tryggere rammer og større mulighet til å satse.
  30.11.2023 | Anmodninger
 • Representantforslag om Fensfeltet og naturvennlig, sirkulær gruvedrift

  Dokument 8:236 S (2022-2023), Innst. 74 S (2023-2024), Vedtak 57

  Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for økt gjenbruk og gjenvinning av kritiske mineraler, herunder sjeldne jordartsmetaller, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
  30.11.2023 | Anmodninger
 • Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2024

  Meld. St. 1 (2023-2024), Innst. 2 S (2023-2024), Vedtak 66

  Stortinget ber regjeringen om at rettighetene til tannhelsebehandling i den offentlige tannhelsetjenesteloven for personer over 85 år, styrkes i statsbudsjettet for 2025.
  04.12.2023 | Anmodninger
 • Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2024

  Meld. St. 1 (2023-2024), Innst. 2 S (2023-2024), Vedtak 67

  Stortinget ber regjeringen i løpet av våren 2024 fremme nødvendige forskriftsendringer for å sikre en registreringsordning for kommersielle helseinstitusjoner, som blant annet sikrer oversikt over personell, henvisningspraksis, legemiddelforskrivning og sykemeldingspraksis.
  04.12.2023 | Anmodninger
 • Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2024

  Meld. St. 1 (2023-2024), Innst. 2 S (2023-2024), Vedtak 68

  Stortinget ber regjeringen i løpet 2024 om å innføre midlertidige maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn i områder også uten eneretter for å gjenopprette tilliten til drosjeprisene, så fremt dette er mulig.
  04.12.2023 | Anmodninger
 • Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2024

  Meld. St. 1 (2023-2024), Innst. 2 S (2023-2024), Vedtak 69

  Stortinget ber regjeringen oppdatere veilederen for økonomisk sosialhjelp innen 1. juli 2024 for å tydeliggjøre hvordan dekningen av utgifter til internett, telefon og moderate utgifter til transport skal inngå ved utmåling av stønadsnivå. Oppdateringen skal ses i lys av den kommende SIFO-rapporten om grunnlaget for de statlige veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp.
  04.12.2023 | Anmodninger
 • Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet 2024

  Meld. St. 1 (2023-2024), Innst. 2 S (2023-2024), Vedtak 70

  Stortinget ber regjeringen innen 1. juli 2024 fremme et forslag om innføring av fritt rettsråd for flyktninger med barn i Norge, som er foreslått utvist på grunn av brudd på straffeloven.
  04.12.2023 | Anmodninger