Stortingsvedtak

Avgrens utvalget

Budsjettvedtak

 • Vedtak nr. 5

  Innst. S. nr. 2 (2007-2008), Vedtak 5

  18.10.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 6

  Innst. S. nr. 2 (2007-2008), Vedtak 6

  St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak behandles av finanskomiteen, jf. rammeområde 22, med unntak av forslag til vedtak "Avgifter i matforvaltningen (kap. 5576 post 70)" som behandles av næringskomiteen under rammeområde 11.
  18.10.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 7

  Innst. S. nr. 2 (2007-2008), Vedtak 7

  Kap. 2800/5800 Statens pensjonsfond - Utland, kap. 5999 Statslånemidler og statsbudsjettets 90-99-poster, samt forslag til vedtak VI og IX under Kommunal- og regionaldepartementet, III under Nærings- og handelsdepartementet og IV under Utenriksdepartementet, behandles av finanskomiteen utenfor rammeområdene.
  18.10.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 8

  Innst. S. nr. 2 (2007-2008), Vedtak 8

  Utenrikskomiteen avgir innstilling om Svalbardbudsjettet.
  18.10.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 22

  St.prp. nr. 90 (2006-2007), Innst. S. nr. 17 (2007-2008), Vedtak 22

  Stortinget samtykkjer i at kostnadsramma for nytt informatikkbygg ved Universitetet i Oslo (IFI2) vert auka med 100,7 mill. kroner til 1 080 mill. kroner.
  08.11.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 29

  Innst. S. nr. 32 (2007-2008), Vedtak 29

  22.11.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 41

  Budsjett-innst. S. I (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008), Vedtak 41

  27.11.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 43

  Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.meld. nr. 1 (2007-2008), Vedtak 43

  27.11.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 44

  Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.meld. nr. 1 (2007-2008), Vedtak 44

  Omdisponeringsfullmakt i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i Oslo kommune Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2008 i samråd med Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i Oslo kommune får adgang til å omdisponere mellom bevilgningene under: 1. kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd. 2. kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter. 3. kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.
  27.11.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 45

  Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.meld. nr. 1 (2007-2008), Vedtak 45

  Omdisponeringsfullmakt i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i kommunene Bergen, Kristiansand, Stavanger og Båtsfjord Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2008 i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i kommunene Bergen, Kristiansand, Stavanger og Båtsfjord får adgang til å omdisponere mellom bevilgningene under: 1. kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd. 2. kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 60 Innbyggertilskudd.
  27.11.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 47

  Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.meld. nr. 1 (2007-2008), Vedtak 47

  27.11.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 48

  Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.meld. nr. 1 (2007-2008), Vedtak 48

  Fullmakt Stortinget samtykker i at det av avgiftspliktig omsetning for legemiddelgrossister i 2008 skal betales avgift tilsvarende 1,3 pst.
  27.11.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 49

  Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.meld. nr. 1 (2007-2008), Vedtak 49

  Endring av Stortingets skattevedtak 28. november 2006 nr. 1336 for inntektsåret 2007 § 3-4 skal lyde: Av grunnrenteinntekt i vannkraftverk fastsatt i medhold av skatteloven § 18-3 svares grunnrenteskatt til staten med 30 pst.
  27.11.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 50

  Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.meld. nr. 1 (2007-2008), Vedtak 50

  27.11.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 51

  Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.meld. nr. 1 (2007-2008), Vedtak 51

  27.11.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 52

  Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.meld. nr. 1 (2007-2008), Vedtak 52

  CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for budsjetterminen 2008 Fra 1. januar 2008 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO2-avgift til statskassen etter følgende satser: a) for gass 45 øre pr. standardkubikkmeter b) for olje eller kondensat 45 øre pr. liter Det skal ikke betales CO2-avgift etter dette vedtaket for mineralske produkter som omfattes av bokstav b, og som er avgiftsbelagt etter Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter.
  27.11.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 53

  Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.meld. nr. 1 (2007-2008), Vedtak 53

  27.11.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 54

  Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.meld. nr. 1 (2007-2008), Vedtak 54

  27.11.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 55

  Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.meld. nr. 1 (2007-2008), Vedtak 55

  27.11.2007 | Budsjettvedtak
 • Vedtak nr. 57

  Budsjett-innst. S. nr. 1 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.meld. nr. 1 (2007-2008), Vedtak 57

  27.11.2007 | Budsjettvedtak