Stortingsvedtak

Avgrens utvalget

Budsjettvedtak

 • Statsbudsjettet 2014

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 2 S (2013-2014), Vedtak 24

  26.11.2013 | Budsjettvedtak
 • Flommen på Østlandet mai 2013

  Prop. 189 S (2012-2013), Innst. 32 S (2013-2014), Vedtak 39

  28.11.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 10 S (2013-2014), Vedtak 47

  03.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 10 S (2013-2014), Vedtak 45

  Stortinget samtykker i at det i 2014 kan gjennomføres de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2013–2014) under kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, innenfor den kostnadsrammen som der er angitt.
  03.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 10 S (2013-2014), Vedtak 46

  Stortinget samtykker i at Riksrevisjonen i 2014 kan foreta bestillinger på inntil 3 mill. kroner utover gitte bevilgninger i anledning markeringen av dens 200-årsjubileum i 2016.
  03.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 6 S (2013-2014), Vedtak 48

  03.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 6 S (2013-2014), Vedtak 49

  03.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 6 S (2013-2014), Vedtak 50

  03.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 6 S (2013-2014), Vedtak 51

  Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.
  03.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 6 S (2013-2014), Vedtak 52

  Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan: - 1. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 1 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet. - 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling. - 3. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv. - 4. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.
  03.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 6 S (2013-2014), Vedtak 53

  Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.
  03.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 6 S (2013-2014), Vedtak 54

  Stortingets utvalg for rettferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, dog slik at grensen er 500 000 kroner for hivofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.
  03.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 16 S (2013-2014), Vedtak 55

  04.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 16 S (2013-2014), Vedtak 56

  04.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 16 S (2013-2014), Vedtak 57

  Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan pådra staten forpliktelser på inntil 197,2 mill. kroner utover budsjettåret, for å gjennomføre sikringstiltak som er omtalt under kap. 534 Erstatningslokaler for departementene.
  04.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 16 S (2013-2014), Vedtak 58

  Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 525 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der Fylkesmannen samordner utgiftene.
  04.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 16 S (2013-2014), Vedtak 59

  Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan: - 1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med inntil 175 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet. - 2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med beløp som tilsvarer inntekter fra salg av eiendommer, og medregne ubrukte inntekter fra salg av eiendom ved beregning av overført beløp.
  04.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 16 S (2013-2014), Vedtak 60

  Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan omdisponere: - 1. under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, mellom postene 30–45. - 2. under kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, fra post 1 til post 45. - 3. under kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen, fra post 1 til post 45. - 4. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 30, 31, 33, 45 og 49. - 5. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 32 og 34, samt post 49 i de tilfeller det er aktuelt å kjøpe en eiendom som ledd i gjennomføringen av et kurantprosjekt.
  04.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 16 S (2013-2014), Vedtak 73

  Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan overskride bevilgningen under kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, EFFEKT-programmet med inntil 3,6 mill. kroner, mot tilsvarende innsparing under kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, post 1 Driftsutgifter.
  04.12.2013 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)

  Prop. 1 S (2013-2014), Innst. 16 S (2013-2014), Vedtak 67

  04.12.2013 | Budsjettvedtak