Stortingsvedtak

Avgrens utvalget

Budsjettvedtak

 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 169

  Omdisponeringsfullmakt Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2016 kan omdisponere inntil 2 mill. kroner per tiltak fra kap. 166 Miljø og bærekraftig utvikling mv., post 70 Ymse tilskudd, til øvrige ODA-godkjente bevilgninger. Beslutning om bruk av midler utover dette og inntil 6 mill. kroner treffes av Kongen.
  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 170

  Agio/Disagio Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2016 gis fullmakt til å utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning kursgevinst og -tap som følge av justering av midlene ved utenriksstasjonene under kap. 100/3100 Utenriksdepartementet og kap. 140/3140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen, post 89 Agio/Disagio.
  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 171

  Bruk av opptjente rentemidler Stortinget samtykker i at opptjente renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til tematisk støtte, multi-bi-prosjekter, samarbeidsprosjekter, stat-til-stat-bistand, støtte til internasjonale og lokale ikke-statlige aktører, kan benyttes til tiltak som avtales mellom Utenriksdepartementet og den enkelte mottaker.
  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 172

  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 173

  Garantifullmakter Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2016 kan: - 1. gi garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil 20 mill. kroner for å minske norske importørers risiko ved direkte import fra utviklingsland, jf. kap. 161 Næringsutvikling. - 2. inngå garantier for perioden 2013–2018 for avtaler om kjøp av prevensjonsimplantater til bruk i utviklingsland, innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar for inntil USD 140 mill. Prevensjonsimplantatene skal være godkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO), og avtalene skal være inngått med det formål å oppnå prisreduksjoner.
  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 174

  Dekning av forsikringstilfelle Stortinget samtykker i at Kongen i 2016 kan inngå avtaler om forsikringsansvar for utstillinger ved visningsinstitusjoner i utlandet innenfor en totalramme for nye og gamle garantier på inntil 3 600 mill. kroner. Forsikringsansvaret omfatter tap og skade under transport, lagring og i visningsperioden.
  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 175

  Toårige budsjettvedtak Stortinget samtykker i at Norge kan slutte seg til toårige budsjettvedtak i FAO, WHO, ILO, UNIDO, OECD, WTO, IAEA, IEA, Havbunnsmyndigheten, Den internasjonale havrettsdomstolen, Rwandadomstolen, Jugoslaviadomstolen, Mekanismen for internasjonale straffedomstoler (MICT) og for regulært bidrag til FN.
  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 176

  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 177

  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 178

  Bruk av gjeldsbrev og raskere trekk på gjeldsbrev Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2016 kan fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i forbindelse med kapitalpåfyllinger under Det internasjonale utviklingsfondet, Det asiatiske utviklingsfondet, Det afrikanske utviklingsfondet og Den globale miljøfasiliteten.
  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 179

  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 180

  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 182

  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 181

  Merinntektsfullmakter Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak: - a. Inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse. - b. Inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold. Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.
  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 183

  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 184

  Nettobudsjettering av salgsomkostninger Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan trekke salgsomkostninger ved salg av materiell og fast eiendom fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store nyanskaffelser og kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.
  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 185

  Personell Stortinget samtykker i at: - 1. Forsvarsdepartementet i 2016 kan fastsette lengden på førstegangstjenesten, repetisjonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Prop. 1 S (2015–2016). - 2. Enheter oppsatt med frivillig heimevernspersonell kan overføres til forsvarsgrener og fellesinstitusjoner, og benyttes i operasjoner i utlandet.
  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 186

  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 187

  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016), Vedtak 188

  Tidspunkt for belastning av utgiftsbevilgninger Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan belaste utgiftsbevilgninger for bestillinger gjennom NSPA (NATO Support Agency), andre internasjonale organisasjoner eller andre lands myndigheter fra det tidspunkt materiell blir bestilt, selv om levering først skjer senere i budsjettåret eller i et etterfølgende budsjettår.
  10.12.2015 | Budsjettvedtak