Stortingsvedtak

Avgrens utvalget

Budsjettvedtak

 • Svalbardbudsjettet 2016

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 17 S (2015-2016), Vedtak 189

  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Svalbardbudsjettet 2016

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 17 S (2015-2016), Vedtak 190

  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Svalbardbudsjettet 2016

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 17 S (2015-2016), Vedtak 191

  Bestillingsfullmakt Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan bestille varer for inntil 3 mill. kroner ut over den totale løyvinga som er gitt under kap. 5 post 1 på svalbardbudsjettet.
  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Svalbardbudsjettet 2016

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 17 S (2015-2016), Vedtak 192

  Meirinntektsfullmakter Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan overskride løyvinga under - 1. kap. 5 post 1 tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3005 post 2. - 2. kap. 6 post 1 tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3006 post 2. - 3. kap. 9 post 1 tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3009 post 1.
  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Svalbardbudsjettet 2016

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 17 S (2015-2016), Vedtak 193

  Meirinntektsfullmakt Stortinget samtykkjer i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016 kan overskride løyvinga under kap. 20 post 1 tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3020 post 1.
  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Svalbardbudsjettet 2016

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 17 S (2015-2016), Vedtak 194

  Meirinntektsfullmakt Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet i 2016 kan overskride løyvinga under kap. 22 post 1 tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3022 post 1.
  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Svalbardbudsjettet 2016

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 17 S (2015-2016), Vedtak 195

  For budsjetterminen 2016 skal det svarast avgift til statskassen av kol som blir utført frå Svalbard, etter følgjande satsar: 1,0 prosent av verdien for dei første 100 000 tonna, 0,9 prosent av verdien for dei neste 200 000 tonna, 0,8 prosent av verdien for dei neste 300 000 tonna, 0,7 prosent av verdien for dei neste 400 000 tonna, 0,6 prosent av verdien for dei neste 500 000 tonna, 0,5 prosent av verdien for dei neste 600 000 tonna, 0,4 prosent av verdien for dei neste 700 000 tonna, 0,3 prosent av verdien for dei neste 800 000 tonna, 0,2 prosent av verdien for dei neste 900 000 tonna, 0,1 prosent av verdien for dei neste 1 000 000 tonna.
  10.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 10 S (2015-2016), Vedtak 202

  11.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 10 S (2015-2016), Vedtak 203

  Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter Stortinget samtykker i at en i 2016 kan inngå avtaler for oppgaver som blir avsluttet i 2016 og senere under kap. 41 Stortinget, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, innenfor den kostnadsrammen som er nevnt i Prop. 1 S (2015–2016).
  11.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 8 S (2015-2016), Vedtak 216

  Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner kan: - 1. redusere eierskapet i Ambita AS helt eller delvis. - 2. redusere eierskapet i Entra ASA helt eller delvis. - 3. redusere eierskapet i Mesta AS helt eller delvis. - 4. redusere eierskapet i SAS AB helt eller delvis. - 5. redusere eierskapet i Telenor ASA ned mot 34 prosent.
  11.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 8 S (2015-2016), Vedtak 204

  11.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 8 S (2015-2016), Vedtak 205

  11.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 8 S (2015-2016), Vedtak 206

  11.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 8 S (2015-2016), Vedtak 207

  Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan: - 1. utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning, under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 70 Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, og kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 87 Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, innenfor gitt garantiramme på 750 mill. kroner. - 2. utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning valutakurstap og valutakursgevinst i eksportkredittordningen under henholdsvis kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Valutatap og kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Valutagevinst.
  11.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 8 S (2015-2016), Vedtak 208

  11.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 8 S (2015-2016), Vedtak 209

  Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan: - 1. inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter. - 2. foreta bestillinger ut over gitt bevilgning under kap. 904 Brønnøysundregistrene, post 22 Forvaltning av Altinn-løsningen, men slik at ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.
  11.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 8 S (2015-2016), Vedtak 217

  Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan avhende eiendom på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Utgifter knyttet til eventuell avhending kan trekkes fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 3900 (NY) post 30.
  11.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 8 S (2015-2016), Vedtak 210

  11.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 8 S (2015-2016), Vedtak 211

  Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan: - 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III. - 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.
  11.12.2015 | Budsjettvedtak
 • Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til næringskomiteen)

  Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 8 S (2015-2016), Vedtak 212

  Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan: - 1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 600 mill. kroner. - 2. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner. - 3. gi Eksportkreditt Norge AS fullmakt til å gi tilsagn om lån i tråd med selskapets og eksportkredittordningens formål uten en øvre ramme.
  11.12.2015 | Budsjettvedtak