Stortingsvedtak

Avgrens utvalget

Anmodninger

 • Trontaledebatt

  Vedtak 1

  Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for å øke opptaket av CO2 på norske skogarealer.
  06.10.2020 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 2

  Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget hvor staten overtar garantiansvaret for bompengelån på riksveg, både på nåværende og framtidige prosjekter.
  06.10.2020 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 3

  Stortinget ber regjeringen sørge for at høyere utdanningsinstitusjoner vektlegger sitt regionale ansvar og desentralisert utdanning i hele landet.
  06.10.2020 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 4

  Stortinget ber regjeringen sørge for en kartlegging av offentlige myndigheters håndtering av besøksrestriksjoner og besøksstans i boliger for eldre og funksjonshemmede under koronapandemien, enten som egen gransking eller ved å tydeliggjøre mandatet til koronakommisjonen til å omfatte dette.
  06.10.2020 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 5

  Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til økonomiske modeller for utvikling av nye, virksomme antibiotika som premierer medikamentutvikling, ikke salg og bruk, der både belønningsmekanismer og avgift/skatt vurderes som virkemiddel.
  06.10.2020 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 7

  Stortinget ber regjeringen iverksette en omfattende gjennomgang av norske bistandsmidler som har gått til land som er under rødt nivå (38 poeng og lavere) på Transparency Internationals korrupsjonsindeks, for å avdekke hvor mye bistandsmidler som blir misbrukt. Stortinget ber videre regjeringen komme tilbake med resultatet av gjennomgangen, og samtidig fremlegge forslag om hvordan Utenriksdepartementet bedre kan sikre at bistandsmidler ikke forsvinner i eller bidrar til korrupsjon.
  06.10.2020 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 8

  Stortinget ber regjeringen om at statsråden på egnet måte gir Stortinget en orientering angående punktet i den politiske plattformen om å 'Utrede en sertifiseringsordning for lærere og mulig beskyttelse av lærertittelen i løpet av perioden'.
  06.10.2020 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 9

  Stortinget ber regjeringen fremme nødvendig lovendring som slår fast at ingen kommuner kan plassere mennesker mellom 0 og femti år, på sykehjem mot deres egen vilje. For barn vil det være nærmeste pårørendes vilje som må gjelde.
  06.10.2020 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 10

  Stortinget ber regjeringen fremme forslag for å forhindre at personer som må bli hjemme fra jobb for å passe barn som konsekvens av nasjonale eller lokale smittevernstiltak, ender opp med å tape inntekt.
  06.10.2020 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 11

  Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å øke minstepensjonene.
  06.10.2020 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 12

  Stortinget ber regjeringen snarest få på plass en nasjonal plan for rehabilitering av personer som har gjennomgått COVID-19, og har behov for opptrening.
  06.10.2020 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 13

  Stortinget ber regjeringen utarbeide klare retningslinjer for hvordan sårbare barn og unge, rusavhengige, funksjonshemmede, mennesker med alvorlige psykiske lidelser og andre utsatte grupper skal ivaretas ved en eventuell ny nedstenging.
  06.10.2020 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 14

  Stortinget ber regjeringen gjøre konkrete vurderinger av meroffentlighet når det bes om innsyn i de samlede pasienttallene for hver helseregion i forbindelse med COVID-19.
  06.10.2020 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 15

  Stortinget ber regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal gjennomgå norsk barnevern med mål om å bedre rettssikkerheten i alle ledd av tjenesten, der hensynet til barnets beste skal ligge til grunn for utvalgets arbeid.
  06.10.2020 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 16

  Stortinget ber regjeringen om en gjennomgang av finansieringskategoriene i høyere utdanning, for å sikre at utdanninger som ingeniørfag, lærerutdanninger og andre utdanninger som er etterspurt i arbeidsmarkedet har riktig finansiering.
  06.10.2020 | Anmodninger
 • Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

  Prop. 142 S (2019-2020), Innst. 19 S (2020-2021), Vedtak 23

  Stortinget ber regjeringen undersøke Statens obligasjonsfonds mulighet for større fleksibilitet når det gjelder selskaper som har fått redusert likviditet og soliditet som følge av koronautbruddet.
  09.10.2020 | Anmodninger
 • Trontaledebatt

  Vedtak 24

  Stortinget ber regjeringen gjøre offentlig tilgjengelig det faglige grunnlaget for nye smitteverntiltak før de annonseres.
  09.10.2020 | Anmodninger
 • Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)

  Prop. 89 L (2019-2020), Innst. 389 L (2019-2020), Lovvedtak 3 (2020-2021), Vedtak 30

  Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en stipend- og/eller låneordning, f.eks. gjennom Statens lånekasse for utdanning, for å dekke nødvendige kurs og fagprøver for å oppnå autorisasjon for helsepersonell.
  13.10.2020 | Anmodninger
 • Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid

  Meld. St. 15 (2019-2020), Innst. 20 S (2020-2021), Vedtak 31

  Stortinget ber regjeringen legge frem en kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. Denne skal legge grunnlaget for en strategi for norsk veteranforskning.
  15.10.2020 | Anmodninger
 • Representantforslag om å sikre rettmessig erstatning for norske veteraner med psykiske skader

  Dokument 8:101 S (2019-2020), Innst. 21 S (2020-2021), Vedtak 33

  Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at veteraner med krav på erstatning for psykiske belastningsskader fra utenlandsoperasjoner ikke rammes av foreldelse før tidligst 3 år etter vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade begrunnet i psykisk belastningsskade. Regjeringen bes utforme forslaget slik at endringen gis tilbakevirkende kraft, slik at den også omfatter veteraner skadd før 2010, og slik at veteraner som allerede har blitt nektet erstatning på bakgrunn av foreldelse, får anledning til å søke på nytt.
  15.10.2020 | Anmodninger