Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016)

Vedtak 142

I statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51

419 255 000

50

Tilskudd til samiske barnehagetilbud

16 114 000

51

Forskning, kan nyttes under post 21

8 694 000

63

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

138 235 000

70

Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner

25 290 000

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1

Driftsutgifter

163 599 000

21

Spesielle driftsutgifter

11 749 000

840

Tiltak mot vold og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter

26 692 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning

84 299 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1

46 983 000

72

Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn

5 884 000

73

Tilskudd til senter for voldsutsatte barn, kan overføres

15 000 000

841

Samliv og konfliktløsning

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagsbevilgning

13 566 000

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

6 520 000

23

Refusjon av utgifter til DNA-analyser, overslagsbevilgning

7 542 000

70

Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 1

6 752 000

842

Familievern

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70

289 986 000

21

Spesielle driftsutgifter

29 008 000

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1

166 556 000

843

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning

13 421 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

1 510 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

15 170 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50 og post 71

9 235 000

50

Norges forskningsråd, kan nyttes under post 21

3 180 000

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres

28 992 000

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71

163 905 000

62

Utvikling i kommunene

80 727 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

121 319 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

7 225 000

79

Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres

10 171 000

847

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter, kan overføres

8 049 000

848

Barneombudet

1

Driftsutgifter

13 623 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

190 030 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

7 453 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

66 063 000

22

Barnesakkyndig kommisjon

7 695 000

50

Forskning og utvikling

13 382 000

60

Kommunalt barnevern

683 371 000

61

Utvikling i kommunene

8 894 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning

1 578 134 000

71

Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21

32 252 000

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, kan overføres

71 794 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60

4 267 388 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

20 689 000

22

Kjøp av private barnevernstjenester, kan nyttes under post 1

1 917 724 000

60

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak, kan nyttes under post 1

204 110 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter

1 391 839 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1

254 125 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 005 000

860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning

129 193 000

51

Markedsportaler

25 990 000

862

Positiv miljømerking

70

Driftstilskudd til offentlig stiftelse for positiv miljømerking

7 352 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

12 650 000

70

Tilskudd

1 338 000

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk, kan overføres

5 810 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

1

Driftsutgifter

10 445 000

868

Forbrukerombudet

1

Driftsutgifter

23 274 000

870

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter

5 850 000

871

Likestilling og ikke-diskriminering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 983 000

70

Likestilling mellom kjønn mv.

13 128 000

72

Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

10 967 000

73

Likestillingssentre

8 008 000

79

Internasjonalt likestillings- og ikke-diskrimineringsarbeid, kan overføres

3 449 000

873

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning

52 856 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning

19 330 000 000

71

Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning

468 000 000

72

Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning

475 000 000

73

Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning

65 000 000

Totale utgifter

50 009 812 000

Inntekter

3842

Familievern

1

Diverse inntekter

677 000

3847

EUs ungdomsprogram

1

Tilskudd fra Europakommisjonen

2 300 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Diverse inntekter

14 747 000

2

Barnetrygd

3 959 000

60

Kommunale egenandeler

1 496 745 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 217 364 000

3858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Diverse inntekter

446 000

Totale inntekter

2 736 238 000