Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 14 S (2015-2016)

Vedtak 149

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter

134 640 000

21

Spesielle driftsutgifter

1 804 000

314

Kultursamarbeid i nordområdene og kulturnæring

21

Spesielle driftsutgifter

2 227 000

71

Kulturnæringsprosjekter

7 270 000

72

Kultursamarbeid i nordområdene

3 739 000

78

Ymse faste tiltak

12 829 000

315

Frivillighetsformål

21

Forskning og utredning

5 879 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 300 548 000

71

Tilskudd til frivilligsentraler

127 766 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

23 935 000

74

Frivillighetsregister, kan overføres

835 000

75

Herreløs arv til frivillige organisasjoner

12 200 000

76

Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

10 000 000

78

Ymse faste tiltak

8 039 000

79

Til disposisjon

3 201 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

142 919 000

84

Ungdoms-OL

34 313 000

86

Generell tilskuddspost til internasjonale sykkelritt i Norge

5 000 000

320

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter

133 683 000

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter, kan overføres

18 140 000

51

Fond for lyd og bilde

37 416 000

52

Norges forskningsråd

12 894 000

53

Sametinget

80 487 000

55

Norsk kulturfond

81 256 000

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

244 397 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres

50 532 000

78

Ymse faste tiltak

37 298 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1

8 587 000

82

Nobels Fredssenter

30 080 000

85

Gaveforsterkningsordning

45 000 000

86

Talentutvikling

30 570 000

321

Kunstnerformål

71

Statsstipend

13 098 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

167 876 000

74

Garantiinntekter og langvarige stipend, overslagsbevilgning

127 228 000

75

Vederlagsordninger

182 098 000

322

Visuell kunst

1

Driftsutgifter

16 419 000

50

Kunst i offentlige rom

27 578 000

55

Norsk kulturfond

102 618 000

73

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

287 800 000

78

Ymse faste tiltak

57 138 000

323

Musikkformål

1

Driftsutgifter

163 950 000

55

Norsk kulturfond

353 998 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge

20 338 000

70

Nasjonale institusjoner

287 547 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

244 587 000

78

Ymse faste tiltak

124 264 000

324

Scenekunstformål

1

Driftsutgifter

72 771 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

60 207 000

55

Norsk kulturfond

138 907 000

70

Nasjonale institusjoner

1 076 667 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

498 328 000

73

Region- og distriktsopera

55 485 000

78

Ymse faste tiltak

191 649 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter

523 931 000

21

Spesielle driftsutgifter

10 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

22 288 000

55

Norsk kulturfond

178 265 000

73

Språkorganisasjoner

5 834 000

74

Det Norske Samlaget

15 217 000

75

Tilskudd til ordboksarbeid

15 896 000

76

Ibsenpris m.m.

5 887 000

78

Ymse faste tiltak

73 371 000

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket

58 879 000

328

Museums- og andre kulturvernformål

55

Norsk kulturfond

30 174 000

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 173 881 000

78

Ymse faste tiltak

20 490 000

329

Arkivformål

1

Driftsutgifter

337 834 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

17 466 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

8 434 000

78

Ymse faste tiltak

8 277 000

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter

156 132 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

11 210 000

50

Filmfondet

485 174 000

51

Audiovisuelle produksjoner

11 009 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres

45 000 000

73

Regional filmsatsing, kan overføres

70 471 000

78

Ymse faste tiltak

24 980 000

335

Mediestøtte

71

Produksjonstilskudd

313 046 000

73

Medieforskning og etterutdanning

21 751 000

74

Tilskudd til lokalkringkasting, kan overføres

13 757 000

75

Tilskudd til samiske aviser

27 031 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

2 048 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

70

Kompensasjon

46 215 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

1

Driftsutgifter

66 259 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

7 018 000

Totale utgifter

10 725 260 000

Inntekter

3300

Kulturdepartementet

1

Ymse inntekter

79 000

3320

Allmenne kulturformål

1

Ymse inntekter

1 558 000

2

Inntekter ved oppdrag

8 000 000

3322

Visuell kunst

1

Ymse inntekter

125 000

3323

Musikkformål

1

Ymse inntekter

31 374 000

3324

Scenekunstformål

1

Ymse inntekter

309 000

2

Billett- og salgsinntekter m.m.

23 491 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Ymse inntekter

9 995 000

2

Inntekter ved oppdrag

10 000 000

3329

Arkivformål

1

Ymse inntekter

6 440 000

2

Inntekter ved oppdrag

18 022 000

3334

Film- og medieformål

1

Ymse inntekter

6 630 000

2

Inntekter ved oppdrag

11 612 000

70

Gebyr

10 000 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

2

Gebyr – lotterier

6 691 000

4

Gebyr – stiftelser

259 000

7

Inntekter ved oppdrag

8 129 000

Totale inntekter

152 714 000