Regjeringsprotokollene for tidsrommet 1. januar 1998-30. juni 1998

Innst. S. nr. 12 (1998-99)

Vedtak 27

Statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar - 30. juni 1998 vedkommende:
Statsministerens kontor
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finans- og tolldepartementet
Fiskeridepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Landbruksdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Sosial- og helsedepartementet
Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet - saker vedrørende utvik-
ling- og menneskerettigheter
- vedlegges protokollen.

Vedtak 28

Statsrådets protokoll for tidsrommet 1. juli - 31. desember 1997 vedkommende: Planleggings- og samordningsdepartementet - vedlegges protokollen.