Kriminalomsorgen

St.meld. nr. 27 (1997-98), Innst. S. nr. 6 (1998-99)

Tilhører sak

Vedtak 11

St.meld. nr. 27 (1997-98) om kriminalomsorgen vedlegges protokollen.

Vedtak 12

Dokument nr. 8:92 (1997-98) - forslag fra stortingsrepresentantene Jan Johnsen, Annelise Høegh og Ivar Kristiansen om redusert bruk av varetektsfengsling i Norge - avvises.

Vedtak 13

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag for Stortinget om fullbyrding utenfor anstalt, herunder forslag til lovfesting av når slik fullbyrding kan påbegynnes.

Vedtak 14

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å endre fengselsloven til en kriminalomsorgslov som omfatter både fengselsvesen og friomsorg.

Vedtak 15

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag for Stortinget om en forsøksordning med tilsyn med elektronisk kontroll.

Vedtak 16

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag for Stortinget vedrørende korttidsfengsling som reaksjon ved brudd på vilkår knyttet til samfunnsstraffer.

Vedtak 17

Stortinget ber Regjeringen utarbeide rullerende planer vedrørende kriminalomsorgens kapasitetsutfordringer og volumprognoser, herunder bemanningssituasjon og bygningsmasse.

Vedtak 18

Stortinget ber Regjeringen starte planleggingen av et nytt fengsel i Østfold fylke.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å fremme forslag om å endre rettshjelpsloven til også å inkludere saker vedrørende fullbyrdelse av straff.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å utarbeide forslag til opprettelse av et sentralt frittstående klageorgan.