Offentlighetsprinsippet i forvaltningen

St.meld. nr. 32 (1997-98), Innst. S. nr. 21 (1998-99)

Vedtak 40

St.meld. nr. 32 (1997-98) - om offentlighetsprinsippet i forvaltningen - vedlegges protokollen.

Vedtak 41

Stortinget ber Stortingets presidentskap om å foranledige at det utarbeides regler om offentlighet for Stortinget og Stortingets organer.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringa i det videre arbeidet med offentlighetsloven å legge til grunn at loven i prinsippet skal gjelde for all kommunal og fylkeskommunal virksomhet, uavhengig av organisasjonsform, herunder også interkommunale selskaper.