Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1999 (samleproposisjon)

St.prp. nr. 67 (1998-99), Innst. S. nr. 236 (1998-99)

Vedtak 577

På statsbudsjettet for 1999 gjøres følgende endringer:
Kap. Post Formål:     Kroner
11   Slottet, Bygdø kongsgård og Oscarshall (jf. kap. 3011):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 35 819 000 til kr 35 969 000
150 000
  21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 518 000 til kr 1 418 000
900 000
20   Statsministerens kontor (jf. kap. 3020):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 38 848 000 til kr 40 348 000
1 500 000
21   Statsrådet (jf. kap. 3021):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 66 773 000 til kr 70 373 000
3 600 000
51   Riksrevisjonen (jf. kap. 3051):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 218 823 000 til kr 228 823 000
10 000 000
61   Høyesterett (jf. kap. 3061):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 42 818 000 til kr 44 003 000
1 185 000
100   Utenriksdepartementet:  
  71 Diverse tilskudd, forhøyes med
fra kr 25 645 000 til kr 28 145 000
2 500 000
115   Presse-, kultur- og informasjonsformål:  
  70 Tilskudd til presse, kultur- og informasjonsformål, kan overføres, nedsettes med
fra kr 31 785 000 til kr 29 785 000
2 000 000
150   Bistand til prioriterte land og regioner:  
  70 Bistand til Afrika, kan overføres, nedsettes med
fra kr 1 630 000 000 til kr 1 570 000 000
60 000 000
159   Tilskudd til ymse hjelpetiltak:  
  70 Tilskudd, kan overføres, nedsettes med
fra kr 17 066 000 til kr 9 066 000
8 000 000
166   Gjeldslettetiltak:  
  70 Tilskudd til gjeldslettetiltak, kan overføres, nedsettes med
fra kr 250 000 000 til kr 175 000 000
75 000 000
191   Menneskerettigheter, humanitær bistand og flyktningetiltak:  
  70 Tilskudd til menneskerettigheter, humanitær bistand og flyktningetiltak, kan overføres, nedsettes med
fra kr 1 473 000 000 til kr 1 428 000 000
45 000 000
221   Tilskudd til grunnskolen (jf. kap. 3221):  
  60 Tilskudd til virkemiddeltiltak i Nord-Norge, kan overføres, nedsettes med
fra kr 23 758 000 til kr 13 758 000
10 000 000
229   Andre formål i grunnskolen:  
  21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 4 707 000 til kr 4 807 000
100 000
  62 (NY) Kompensasjon for merutgifter i forbindelse med midlertidige lokaler, kan overføres, bevilges med -70 000 000
240   Private skoler m.v.:  
  70 Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med
fra kr 971 829 000 til kr 976 829 000
5 000 000
250   Statens ressurs- og voksenopplæringssenter og opplæring for voksne innvandrere (jf. kap. 3250):  
  62 Tilskudd til grunnskoleopplæring for innvandrere i alderen 16-20 år, forhøyes med
fra kr 42 800 000 til kr 70 000 000
27 200 000
260   Universitetet i Oslo (jf. kap. 3260):  
  70 Tilskudd til senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge, nedsettes med
fra kr 40 000 000 til kr 0
40 000 000
263   Universitetet i Tromsø (jf. kap. 3263):  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 664 569 000 til kr 659 569 000
5 000 000
273   Statlige kunsthøgskoler (jf. kap. 3273):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 131 998 000 til kr 134 998 000
3 000 000
274   Statlige høgskoler (jf. kap. 3274):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 4 950 757 000 til kr 4 975 157 000
24 400 000
281   Fellesutgifter for universiteter og høgskoler (jf. kap. 3281):  
  01.2 Desentralisert utdanning, bevilges med   kr 10 000 000  
  01.3 Teknisk utstyr og omstilling, bevilges med   kr 35 000 000  
  01 Driftsutgifter, forhøyes med 45 000 000
    fra kr 547 301 000 til kr 592 301 000      
286   Fondet for forskning og nyskaping:  
  90 (NY) Fondskapital, bevilges med 3 000 000 000
287   Forskningsinstitutter og andre tiltak:  
  50 NOVA, forhøyes med
fra kr 18 779 000 til kr 18 875 000
96 000
  54 Forskningsstiftelser, forhøyes med
fra kr 61 463 000 til kr 61 749 000
286 000
288   Internasjonale samarbeidstiltak:  
  72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med
fra kr 94 714 000 til kr 99 214 000
4 500 000
291   Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter:  
  74 Tilskudd til velferdsarbeid, nedsettes med
fra kr 55 955 000 til kr 54 955 000
1 000 000
  75 Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, forhøyes med
fra kr 80 322 000 til kr 110 322 000
30 000 000
320   Allmenne kulturformål:  
  61 (NY) Tilskudd til tusenårssted i kommunene, kan overføres, bevilges med 52 000 000
  73 Nasjonale kulturbygg, kan overføres, nedsettes med
fra kr 35 300 000 til kr 21 800 000
13 500 000
322   Billedkunst, kunsthåndverk og design (jf. kap. 3322):  
  45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med
fra kr 11 940 000 til kr 13 353 000
1 413 000
323   Musikkformål (jf. kap. 3323):  
  78 Ymse faste tiltak, forhøyes med
fra kr 92 284 000 til kr 92 584 000
300 000
326   Språk-, litteratur- og bibliotekformål (jf. kap. 3326):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 191 425 000 til kr 196 425 000
5 000 000
334   Film- og mediaformål (jf. kap. 3334):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 78 700 000 til kr 81 100 000
2 400 000
400   Justisdepartementet (jf. kap. 3400):  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 231 121 000 til kr 230 921 000
200 000
410   Herreds- og byrettene (jf. kap. 3410):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 740 037 000 til kr 742 852 000
2 815 000
430   Kriminalomsorg i anstalt (jf. kap. 3430):  
  45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med
fra kr 35 172 000 til kr 38 172 000
3 000 000
435   Kriminalomsorg i frihet (jf. kap. 3435):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 110 644 000 til kr 112 644 000
2 000 000
440   Politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 3440):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 5 195 265 000 til kr 5 282 065 000
86 800 000
  21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 25 029 000 til kr 25 779 000
750 000
  45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med
fra kr 215 129 000 til kr 220 129 000
5 000 000
443   Oppfølging av Innsynsloven:  
  1 (NY) Driftsutgifter, bevilges med 1 000 000
445   Den høyere påtalemyndighet (jf. kap. 3445):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 58 115 000 til kr 59 615 000
1 500 000
449   Statens innkrevingssentral (jf. kap. 3449):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 103 066 000 til kr 115 066 000
12 000 000
462   Registerenheten i Brønnøysund (jf. kap. 3410 og 3462):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 112 191 000 til kr 118 091 000
5 900 000
466   Advokatutgifter m.m.:  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 233 228 000 til kr 236 328 000
3 100 000
470   Fri rettshjelp (jf. kap. 3470):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 3 022 000 til kr 3 052 000
30 000
  70 Fri sakførsel, forhøyes med
fra kr 140 105 000 til kr 141 705 000
1 600 000
  71 Fritt rettsråd, forhøyes med
fra kr 85 368 000 til kr 86 368 000
1 000 000
476   Et historisk og moralsk oppgjør med behandlingen i Norge av den økonomiske likvidasjon av den jødiske minoritet under den 2. verdenskrigen:  
  71 Støtte utenfor Norges grenser til å minnes og utvikle den tradisjon og kultur som nazistene ønsket å utrydde, nedsettes med
fra kr 60 000 000 til kr 0
60 000 000
500   Kommunal- og regionaldepartementet (jf. kap. 3500):  
  21 Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, forhøyes med
fra kr 21 121 000 til kr 21 371 000
250 000
520   Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520):  
  21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, forhøyes med
fra kr 855 025 000 til kr 1 055 025 000
200 000 000
530   Arbeidstilsynet (jf. kap. 3530):  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 229 700 000 til kr 224 700 000
5 000 000
551   Regional næringsutvikling i fylker og kommuner:  
  58 Regionale samordningstiltak, fond, nedsettes med
fra kr 100 000 000 til kr 54 000 000
46 000 000
571   Rammetilskudd til kommuner:  
  60 Innbyggertilskudd/utgiftsutjevning, forhøyes med
fra kr 22 421 368 000 til kr 22 424 268 000
2 900 000
  65 Hovedstadstilskudd, nedsettes med
fra kr 192 025 000 til kr 170 025 000
22 000 000
586   Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser:  
  60 Oppstartingstilskudd, kan overføres, forhøyes med
fra kr 870 800 000 til kr 1 009 800 000
139 000 000
  63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, forhøyes med fra kr 262 200 000 til kr 282 000 000 19 800 000
587   Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 3587):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 22 200 000 til kr 23 800 000
1 600 000
600   Sosial- og helsedepartementet (jf. kap. 3600):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 148 303 000 til kr 153 803 000
5 500 000
604   Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver m.v. (jf. kap. 3604):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 20 018 000 til kr 32 568 000
12 550 000
614   Utvikling av sosialtjenesten, tiltak for rusmiddelmisbrukere m.v.:  
  63 Utvikling av sosialtjenesten og rusmiddeltiltak, kan overføres, forhøyes med
fra kr 115 150 000 til kr 125 150 000
10 000 000
670   Tiltak for eldre:  
  62 Styrking av geriatri, kan overføres, nedsettes med
fra kr 10 000 000 til kr 7 000 000
3 000 000
673   Tiltak for funksjonshemmede:  
  61 Oppfølging av ansvarsreformen for mennesker med psykisk utviklings hemming, forhøyes med
fra kr 1 097 200 000 til kr 1 115 200 000
18 000 000
676   Kompetansesentra for funksjonshemmede:  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 32 753 000 til kr 20 203 000
12 550 000
700   Statens helsetilsyn og fylkeslegene (jf. kap. 3700):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 202 892 000 til kr 205 592 000
2 700 000
701   Forsøks- og utviklingsvirksomhet:  
  21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 97 700 000 til kr 91 000 000
6 700 000
705   Kursvirksomhet og stipendier:  
  61 Utdanningstiltak, turnustjeneste m.m., nedsettes med
fra kr 48 400 000 til kr 46 900 000
1 500 000
  62 Bedriftsintern utdanning m.v., forhøyes med
fra kr 33 200 000 til kr 33 700 000
500 000
710   Statens institutt for folkehelse (jf. kap. 3710):  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 191 114 000 til kr 189 114 000
2 000 000
  21 Formidlingsvirksomhet, forhøyes med
fra kr 94 800 000 til kr 99 800 000
5 000 000
712   Statens helseundersøkelser (jf. kap. 3712):  
  45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med
fra kr 1 100 000 til kr 8 100 000
7 000 000
715   Statens strålevern (jf. kap. 3715):  
  45 (NY) Store nyanskaffelser, kan overføres, bevilges med 2 000 000
718   Rehabilitering:  
  60 Rehabilitering, nedsettes med
fra kr 117 500 000 til kr 109 300 000
8 200 000
719   Helsefremmende og forebyggende arbeid:  
  21 Tilskudd til helsefremmende og forebyggende tiltak i helse- og sosialsektoren, kan overføres, nedsettes med
fra kr 57 340 000 til kr 54 840 000
2 500 000
  61 Mammografiscreening, forhøyes med
fra kr 56 240 000 til kr 62 240 000
6 000 000
  70 Handlingsplan mot HIV/AIDS-epidemien og smittevern, kan overføres, nedsettes med
fra kr 21 600 000 til kr 21 100 000
500 000
730   Fylkeskommunenes helsetjeneste:  
  60 Innsatsstyrt finansiering av sykehus, forhøyes med
fra kr 10 300 000 000 til kr 10 748 000 000
448 000 000
  61 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus m.v., forhøyes med
fra kr 2 728 000 000 til kr 2 761 000 000
33 000 000
  62 Tilskudd til regionsykehus, nedsettes med
fra kr 1 500 800 000 til kr 1 482 800 000
18 000 000
  67 Andre tilskudd, forhøyes med
fra kr 68 800 000 til kr 71 900 000
3 100 000
731   Rikshospitalet:  
  50 Statstilskudd, forhøyes med
fra kr 1 214 900 000 til kr 1 305 600 000
90 700 000
734   Det norske Radiumhospital:  
  50 Statstilskudd, forhøyes med
fra kr 272 800 000 til kr 320 300 000
47 500 000
735   Statens senter for epilepsi (jf. kap. 3735):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 117 632 000 til kr 118 632 000
1 000 000
739   Andre utgifter (jf. kap. 3739):  
  21 Forsøk og utvikling i sykehussektoren, kan nyttes under post 65, nedsettes med
fra kr 79 550 000 til kr 70 500 000
9 050 000
  65 Kreftbehandling m.m., kan nyttes under post 21, kan overføres, nedsettes med
fra kr 117 000 000 til kr 115 000 000
2 000 000
  70 Behandlingsreiser til utlandet, nedsettes med
fra kr 63 000 000 til kr 60 000 000
3 000 000
750   Statens legemiddelkontroll (jf. kap. 3750 og 5578):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 63 211 000 til kr 70 011 000
6 800 000
840   Tilskudd til krisetiltak:  
  60 Tilskudd til kommuner til krisetiltak, forhøyes med
fra kr 42 150 000 til kr 53 070 000
10 920 000
846   Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid m.v.:  
  70 Tilskudd, forhøyes med
fra kr 9 990 000 til kr 10 190 000
200 000
856   Barnehager:  
  60 Driftstilskudd til barnehager, overslagsbevilgning, forhøyes med
fra kr 4 461 900 000 til kr 4 496 900 000
35 000 000
857   Barne- og ungdomstiltak:  
  79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid m.v., forhøyes med
fra kr 10 710 000 til kr 13 710 000
3 000 000
865   Forbrukerpolitisk forskning, forbrukersikkerhet og internasjonalt samarbeid:  
  21 Spesielle driftsutgifter, forskning, utviklings- og opplysningsarbeid, forhøyes med
fra kr 5 839 000 til kr 7 839 000
2 000 000
901   Styret for det industrielle rettsvern (jf. kap. 3901):  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 126 000 000 til kr 125 000 000
1 000 000
902   Justervesenet (jf. kap. 3902):  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 70 900 000 til kr 69 900 000
1 000 000
903   Standardisering:  
  70 Tilskudd, nedsettes med
fra kr 37 000 000 til kr 36 000 000
1 000 000
926   Spesielle IT-tiltak:  
  71 Tilskudd til høyhastighetskommunikasjon, kan overføres, nedsettes med
fra kr 18 000 000 til kr 12 000 000
6 000 000
932   Norges geologiske undersøkelse (jf. kap. 3932):  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 95 000 000 til kr 94 000 000
1 000 000
947   Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk:  
  70 Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med
fra kr 250 000 000 til kr 285 000 000
35 000 000
949   Electronic Chart Centre AS:  
  90 (NY) Egenkapital, bevilges med 10 000 000
  91 (NY) Overkursfond, bevilges med 20 000 000
951   Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S:  
  70 Tilskudd, kan overføres, forhøyes med
fra kr 60 000 000 til kr 87 000 000
27 000 000
952   Svalbard Samfunnsdrift og Næringsutvikling:  
  70 Tilskudd, kan overføres, nedsettes med
fra kr 46 000 000 til kr 44 000 000
2 000 000
954   Sulitjelma Bergverk A/S (jf. kap. 3954):  
  91 (NY) Avskriving av aksjekapital, bevilges med 20 050 000
970   Internasjonaliseringstiltak:  
  70 Eksportfremmende tiltak, kan overføres, nedsettes med
fra kr 186 000 000 til kr 184 000 000
2 000 000
1000   Fiskeridepartementet:  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 49 500 000 til kr 52 502 000
3 002 000
  70 Tilskudd diverse formål, forhøyes med
fra kr 200 000 til kr 1 200 000
1 000 000
1020   Havforskningsinstituttet (jf. kap. 4020):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 134 700 000 til kr 135 440 000
740 000
1021   Drift av forskningsfartøyene (jf. kap. 4021):  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 72 500 000 til kr 72 000 000
500 000
  45 (NY) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, bevilges med 3 500 000
1023   Fiskeri- og havbruksforskning (jf. kap. 4023):  
  50 Tilskudd Norges forskningsråd, kan overføres, nedsettes med
fra kr 182 000 000 til kr 181 000 000
1 000 000
1030   Fiskeridirektoratet (jf. kap. 4030):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 238 500 000 til kr 243 400 000
4 900 000
  45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med
fra kr 800 000 til kr 2 800 000
2 000 000
1050   Diverse fiskeriformål:  
  78 DNA-register for vågehval, nedsettes med
fra kr 4 000 000 til kr 3 000 000
1 000 000
1064   Havnetjenesten (jf. kap. 4064):  
  60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres, kan nyttes under kap. 1064 postene 24, 30 og 33, forhøyes med
fra kr 25 000 000 til kr 45 000 000
20 000 000
1070   Elektroniske navigasjonshjelpemidler (jf. kap. 4070):  
  70 Tilskudd til utbygging og drift av Loran C, kan overføres, forhøyes med
fra kr 6 810 000 til kr 7 310 000
500 000
  72 Radiodekning Barentshavet, nedsettes med
fra kr 1 700 000 til kr 0
1 700 000
1100   Landbruksdepartementet (jf. kap. 4100):  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 103 228 000 til kr 100 228 000
3 000 000
  45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med
fra kr 8 375 000 til kr 6 375 000
2 000 000
1102   Fylkesmannens landbruksavdeling (jf. kap. 4102):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 256 983 000 til kr 258 696 000
1 713 000
1107   Statens dyrehelsetilsyn (jf. kap. 4107):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 178 284 000 til kr 178 691 000
407 000
1137   Forskning og utvikling:  
  50 Forskningsprogrammer, nedsettes med
fra kr 110 657 000 til kr 105 657 000
5 000 000
1140   Miljø- og næringstiltak i jordbruket:  
  77 Miljørettet prosjektarbeid m.m., kan overføres, nedsettes med
fra kr 27 524 000 til kr 23 524 000
4 000 000
1145   Jordskifteverket (jf. kap. 4145):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 128 005 000 til kr 128 650 000
645 000
1161   Statskog SF - forvaltningsdrift:  
  72 (NY) Erstatning for barskogvern, bevilges med 8 500 000
1301   Forskning og utvikling m.v.:  
  70 Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport, kan overføres, nedsettes med
fra kr 35 400 000 til kr 25 400 000
10 000 000
1310   Flytransport:  
  70 Godtgjørelse for innenlandske flyruter, kan nyttes under kap. 1311 post 60, forhøyes med
fra kr 271 100 000 til kr 274 300 000
3 200 000
1320   Statens vegvesen (jf. kap. 4320):  
  31 Tilskudd til rassikring, kan overføres, kan nyttes under post 30 og post 60, forhøyes med
fra kr 75 600 000 til kr 90 600 000
15 000 000
1330   Særskilte transporttiltak:  
  60 Avgiftskompensasjon rutebiler, forhøyes med
fra kr 380 000 000 til kr 437 000 000
57 000 000
  71 Tilskudd til ekspressbusser, kan overføres, forhøyes med
fra kr 20 000 000 til kr 71 000 000
51 000 000
1425   Vilt- og fisketiltak (jf. kap. 4425):  
  60 Kommunal vilt- og fiskeforvaltning, kan overføres, nedsettes med
fra kr 23 500 000 til kr 22 600 000
900 000
  70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, forhøyes med
fra kr 5 500 000 til kr 6 400 000
900 000
1427   Direktoratet for naturforvaltning (jf. kap. 4427):  
  73 Erstatninger og forebyggende tiltak mot rovviltskader, kan overføres, forhøyes med
fra kr 96 002 000 til kr 116 402 000
20 400 000
1429   Riksantikvaren (jf. kap. 4429):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 64 859 000 til kr 66 859 000
2 000 000
  72 Vern og sikring av fredete og bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21 og post 60, forhøyes med
fra kr 59 158 000 til kr 62 658 000
3 500 000
1441   Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 4441):  
  39 Opprydningstiltak, kan overføres, forhøyes med
fra kr 19 500 000 til kr 20 500 000
1 000 000
  72 Tilskudd til utvikling av mer miljøeffektive produkter og bygg, kan overføres, nedsettes med
fra kr 10 500 000 til kr 8 500 000
2 000 000
1470   Internasjonalt samarbeid, tiltak for luftmiljø og polarforvaltning (jf. kap. 4470):'  
  71 Internasjonale organisasjoner, kan overføres, forhøyes med
fra kr 28 840 000 til kr 30 540 000
1 700 000
1471   Norsk Polarinstitutt (jf. kap. 4471):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 102 721 000 til kr 107 421 000
4 700 000
1500   Arbeids- og administrasjonsdepartementet (jf. kap. 4500):  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 111 920 000 til kr 110 920 000
1 000 000
  21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 56 286 000 til kr 57 286 000
1 000 000
1510   Fylkesmannsembetene:  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 326 533 000 til kr 325 533 000
1 000 000
1520   Statskonsult - Direktoratet for forvaltningsutvikling (jf. kap. 4520):  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 80 062 000 til kr 75 562 000
4 500 000
1521   Statens informasjonstjeneste:  
  21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 23 946 000 til kr 21 446 000
2 500 000
1522   Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 4522):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 247 357 000 til kr 248 107 000
750 000
1542   Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apoteketaten:  
  71 Tilskudd til Pensjonsordningen for apoteketaten, overslagsbevilgning, forhøyes med
fra kr 8 000 000 til kr 42 000 000
34 000 000
1544   Boliglån til statsansatte:  
  90 Lån, overslagsbevilgning, forhøyes med
fra kr 50 000 000 til kr 1 225 000 000
1 175 000 000
1560   Pristilskudd:  
  70 Til regulering av forbrukerprisene, forhøyes med
fra kr 95 738 000 til kr 142 738 000
47 000 000
1580   Bygg utenfor husleieordningen:  
  30 (NY) Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres, bevilges med 29 600 000
  31 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, forhøyes med
fra kr 1 304 893 000 til kr 2 116 993 000
812 100 000
  36 (NY) Kunstnerisk utsmykking, bevilges med 2 750 000
1582   Utvikling av Fornebuområdet:  
  21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med
fra kr 7 000 000 til kr 0
7 000 000
  30 Investeringer på Fornebu, kan overføres, nedsettes med
fra kr 80 000 000 til kr 57 000 000
23 000 000
1590   Arbeidsmarkedsetaten (jf. kap. 4590):  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 1 582 036 000 til kr 1 577 036 000
5 000 000
1591   Arbeidsmarkedstiltak (jf. kap. 4591):  
  71 Opplæringstiltak, drift, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 70, nedsettes med
fra kr 698 216 000 til kr 693 216 000
5 000 000
1600   Finans- og tolldepartementet (jf. kap. 4600):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 170 250 000 til kr 171 750 000
1 500 000
1610   Toll- og avgiftsdirektoratet - toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 4610):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 790 700 000 til kr 802 700 000
12 000 000
1618   Skattedirektoratet - skatteetaten (jf. kap. 4618):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 2 694 900 000 til kr 2 700 400 000
5 500 000
1650   Statsgjeld, renter m.m. (jf. kap. 5606):  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 18 000 000 til kr 14 000 000
4 000 000
  89 Renter og provisjon m.m. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med
fra kr 17 708 400 000 til kr 15 547 600 000
2 160 800 000
1651   Statsgjeld, avdrag og innløsning:  
  90 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med
fra kr 41 488 200 000 til kr 22 916 900 000
18 571 300 000
1792   Norske styrker i utlandet (jf. kap. 4792):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 586 000 000 til kr 1 268 000 000
682 000 000
1800   Olje- og energidepartementet (jf. kap. 4800):  
  21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med
fra kr 35 000 000 til kr 37 000 000
2 000 000
1820   Norges vassdrags- og energidirektorat (jf. kap. 4820 og 4829):  
  71 (NY) Refusjon av dokumentavgift, bevilges med 615 000 000
  72 (NY) Tilskudd til investeringer i ledningsnett, kan overføres, bevilges med 23 000 000
1825   Energiøkonomisering:  
  21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med
fra kr 57 000 000 til kr 63 000 000
6 000 000
  72 Introduksjon av ny energiteknologi og bioenergi, kan overføres, nedsettes med
fra kr 190 000 000 til kr 114 000 000
76 000 000
1830   Energiforskning (jf. kap. 4829):  
  50 Norges forskningsråd, kan overføres, nedsettes med
fra kr 157 000 000 til kr 152 000 000
5 000 000
2309   Tilfeldige utgifter:  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 5 271 274 000 til kr 4 336 619 000
934 655 000
2410   Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310):  
  1 Driftsutgifter, forhøyes med
fra kr 190 268 000 til kr 208 268 000
18 000 000
  72 Rentestønad, nedsettes med
fra kr 1 788 000 000 til kr 1 488 000 000
300 000 000
2411   Statens Landbruksbank (jf. kap. 5311og 5614):  
  73 Tilskudd til Landbruksbankens tapsfond, nedsettes med
fra kr 9 000 000 til kr 3 000 000
6 000 000
2412   Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 5312 og 5615):  
  72 Rentestøtte, forhøyes med
fra kr 97 000 000 til kr 99 000 000
2 000 000
  90 Lån til Husbanken, overslagsbevilgning, forhøyes med
fra kr 8 597 000 000 til kr 8 599 000 000
2 000 000
2415   Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, fiskeri- og andre regionalpolitiske tiltak:  
  71 (NY) Tilskudd til nybygging og kjøp av brukte fiskefartøy til Finnmark, kan overføres, bevilges med 10 000 000
2420   Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 5320 og 5620):  
  50 Utviklingstilskudd, fond, nedsettes med
fra kr 186 100 000 til kr 176 100 000
10 000 000
  70 Administrasjon, kan overføres, forhøyes med
fra kr 95 000 000 til kr 100 500 000
5 500 000
2422   Statens miljøfond (jf. kap. 5322 og 5621):  
  70 (NY) Rentestøtte, bevilges med 800 000
  90 Statens miljøfond, lån, forhøyes med
fra kr 230 000 000 til kr 232 500 000
2 500 000
2425   Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og fylkeskommunene:  
  51 Distriktsutviklingstilskudd, fond, kan nyttes under kap. 551 post 51, nedsettes med
fra kr 809 000 000 til kr 784 000 000
25 000 000
  53 Tilskudd til dekning av tap på lån, nedsettes med
fra kr 120 000 000 til kr 116 000 000
4 000 000
  74 (NY) Dekning av tap på risikolån og garantier, bevilges med 24 100 000
2440   Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (jf. kap. 5440):  
  22 Fjerningsutgifter, forhøyes med
fra kr 8 000 000 til kr 14 000 000
6 000 000
  30 Investeringer, forhøyes med
fra kr 24 900 000 000 til kr 28 000 000 000
3 100 000 000
  50 Overføring til Statens petroleumsforsikringsfond, nedsettes med
fra kr 600 000 000 til kr 586 000 000
14 000 000
2441   Petroleumsrettet teknologiutvikling:  
  50 (NY) Prosjektrettet teknologiutvikling i petroleumsvirksomheten, kan overføres, bevilges med 100 000 000
2442   Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen (jf. kap. 5442):  
  70 Tilskudd, kan overføres, forhøyes med
fra kr 9 000 000 til kr 20 000 000
11 000 000
2445   Statsbygg (jf. kap. 5445):  
  24 Til reguleringsfondet  
    1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning kr-2 281 160 000  
    2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning kr  810 971 000  
    3 Avskrivninger kr  155 000 000  
    4 Renter av statens kapital kr  118 156 000  
    5 Til investeringsformål kr 1 166 613 000  
    6 Til reguleringsfondet kr  -359 580 000  
        -390 000 000
  31 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med
fra kr 961 540 000 til kr 950 440 000
11 100 000
  32 Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med
fra kr 15 000 000 til kr 17 500 000
2 500 000
  37 (NY) Utvikling av Pilestredet Park, kan overføres, bevilges med 16 000 000
2450   Luftfartsverket (jf. kap. 5450, 5491 og 5603):  
  24 Til investeringsformål  
    1 Driftsinntekter kr  -4 162 170 000  
    2 Inntekter regionale flyplasser kr  -208 400 000  
    3 Fra reguleringsfondet kr  -213 450 000  
    4 Driftsutgifter, overslagsbevilgning kr  1 377 500 000  
    5 Driftsutgifter regionale flyplasser, overslagsbevilgning kr  187 100 000  
    6 Avskrivninger kr  2 595 600 000  
    7 Renter av statens kapital kr  41 100 000  
    8 Til investeringsformål kr  288 720 000  
      -94 000 000
  30 Flyplassanlegg, kan overføres, nedsettes med
fra kr 618 200 000 til kr 568 200 000
50 000 000
  92 (NY) Lån Sandefjord Lufthavn AS, bevilges med 15 000 000
2460   Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (jf. kap. 5460):  
  50 Tilskudd til risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, nedsettes med
fra kr 50 000 000 til kr 35 000 000
15 000 000
2541   Dagpenger:  
  70 Dagpenger, overslagsbevilgning, forhøyes med
fra kr 5 200 000 000 til kr 5 600 000 000
400 000 000
2600   Trygdeetaten:  
  1 Driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 3 357 050 000 til kr 3 333 050 000
24 000 000
  21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med
fra kr 56 800 000 til kr 54 800 000
2 000 000
2711   Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m.v.:  
  75 Opptreningsinstitusjoner, forhøyes med
fra kr 403 600 000 til kr 412 300 000
8 700 000
2790   Andre helsetiltak:  
  70 Bidrag, lokalt, nedsettes med
fra kr 358 000 000 til kr 324 000 000
34 000 000
  72 (NY) Utgifter til sykebehandling i utlandet, bevilges med 24 000 000
2800   Statens petroleumsfond (jf. kap. 5800):  
  50 Overføring til fondet, nedsettes med
fra kr 56 142 000 000 til kr 37 820 300 000
18 321 700 000
3229   Andre formål i grunnskolen (jf. kap. 229):  
  2 (NY) Salgsinntekter m.v., bevilges med 100 000
3334   Film- og mediaformål (jf. kap. 334):  
  70 Gebyr, forhøyes med
fra kr 6 808 000 til kr 9 208 000
2 400 000
3449   Statens innkrevingssentral (jf. kap. 449):  
  81 Bøter, inndragninger, forhøyes med
fra kr 460 000 000 til kr 472 000 000
12 000 000
3587   Statens bygningstekniske etat (jf. kap. 587):  
  4 Gebyrer, godkjenningsordning for foretak for ansvarsrett, forhøyes med
fra kr 6 600 000 til kr 8 200 000
1 600 000
3954   Sulitjelma Bergverk A/S (jf. kap. 954):  
  90 (NY) Avskriving av aksjekapital, bevilges med 20 050 000
3967   Norsk Jetmotor AS:  
  90 (NY) Salg av aksjer, bevilges med 98 660 000
  91 (NY) Tilbakebetaling av ansvarlig lån, bevilges med 37 500 000
4030   Fiskeridirektoratet (jf. kap. 1030):  
  1 (NY) Oppdragsinntekter, bevilges med 10 000
  10 Gebyr Kontrollverkets tjenester, forhøyes med
fra kr 20 000 000 til kr 21 200 000
1 200 000
  14 (NY) Refusjoner, bevilges med 10 000
4067   Trafikksentraler (jf. kap. 1067):  
  1 Sikkerhetsgebyr Grenland, nedsettes med
fra kr 5 900 000 til kr 5 225 000
675 000
  2 Sikkerhetsgebyr Sture og Mongstad, nedsettes med
fra kr 5 000 000 til kr 4 425 000
575 000
4550   Konkurransetilsynet (jf. kap. 1550):  
  1 Salg av publikasjoner, nedsettes med
fra kr 42 000 til kr 0
42 000
4610   Toll- og avgiftsdirektoratet - toll- og avgiftsetaten (jf. kap. 1610):  
  11 Gebyr på kredittdeklarasjoner, forhøyes med
fra kr 75 700 000 til kr 83 700 000
8 000 000
4792   Norske styrker i utlandet (jf. kap. 1792):  
  1 Driftsinntekter, forhøyes med
fra kr 170 000 til kr 3 370 000
3 200 000
4829   Konsesjonsavgiftsfondet (jf. kap. 1820 og 1830):  
  50 Overføring fra fondet, forhøyes med
fra kr 106 500 000 til kr 306 500 000
200 000 000
4860   Statsforetak under Olje- og energidepartementet:  
  80 Inntekter fra oppgjørsordningen for utenlandshandelen med kraft, forhøyes med
fra kr 45 000 000 til kr 51 400 000
6 400 000
5312   Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 2412):  
  1 Gebyrer, forhøyes med
fra kr 27 800 000 til kr 29 000 000
1 200 000
  90 Avdrag, nedsettes med
fra kr 4 904 000 000 til kr 4 100 000 000
804 000 000
5320   Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420):  
  50 Tilbakeføring av utviklingstilskudd, forhøyes med
fra kr 5 000 000 til kr 43 640 000
38 640 000
  51 Tilbakeføring fra tapsfond, forhøyes med
fra kr 5 000 000 til kr 48 950 000
43 950 000
5322   Statens miljøfond (jf. kap. 2422 og 5621):  
  90 (NY) Tilbakeføring av lånemidler, bevilges med 2 500 000
5326   SIVA (jf. kap. 2426):  
  71 Låneprovisjon, forhøyes med
fra kr 2 580 000 til kr 2 589 000
9 000
  90 Avdrag på utestående fordringer, forhøyes med
fra kr 110 000 000 til kr 140 000 000
30 000 000
5332   Inntekter ved salg av aksjer i Norsk Medisinaldepot AS:  
  90 (NY) Salg av aksjer, bevilges med 166 600 000
5440   Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (jf. kap. 2440):  
  24 Renter  
    1 Driftsinntekter kr  65 900 000 000  
    2 Driftsutgifter kr  -15 600 000 000  
    3 Lete- og feltutviklingsutgifter kr  -2 100 000 000  
    4 Avskrivninger kr  -14 900 000 000  
    5 Renter kr  -8 300 000 000  
        25 000 000 000
  30 Avskrivninger, nedsettes med
fra kr 17 400 000 000 til kr 14 900 000 000
2 500 000 000
  80 Renter, nedsettes med
fra kr 8 900 000 000 til kr 8 300 000 000
600 000 000
5442   Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen (jf. kap. 2442):  
  80 (NY) Tilbakeføring av tilskudd, bevilges med 5 300 000
5445   Statsbygg (jf. kap. 2445):  
  39 Avsetning til investeringsformål, nedsettes med
fra kr 1 187 611 000 til kr 1 166 613 000
20 998 000
  49 (NY) Salg av eiendommer, bevilges med 300 000 000
5446   Salg av eiendom, Fornebu:  
  1 (NY) Leieinntekter Fornebu, bevilges med 6 500 000
  40 (NY) Salgsinntekter Fornebu, bevilges med 5 000 000
5450   Luftfartsverket (jf. kap. 2450):  
  35 Til investeringsformål (overført fra kap. 2450, post 24 Driftsresultat), nedsettes med
fra kr 323 720 000 til kr 288 720 000
35 000 000
5543   Miljøavgift på mineralske produkter m.v.:  
  70 CO2-avgift, nedsettes med
fra kr 4 125 000 000 til kr 4 115 000 000
10 000 000
  71 Svovelavgift, nedsettes med
fra kr 130 000 000 til kr 129 000 000
1 000 000
5578   Avgift på farmasøytiske spesialpreparater (jf. kap. 750):  
  70 Registreringsavgift, forhøyes med
fra kr 36 320 000 til kr 37 220 000
900 000
  71 Kontrollavgift, forhøyes med
fra kr 25 230 000 til kr 31 130 000
5 900 000
5605   Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:  
  83 Av alminnelige fordringer, forhøyes med
fra kr 97 000 000 til kr 99 500 000
2 500 000
  86 Av statskassens foliokonto i Norges Bank, nedsettes med
fra kr 5 547 000 000 til kr 2 652 000 000
2 895 000 000
5613   Renter fra SIVA:  
  80 Renter, nedsettes med
fra kr 60 420 000 til kr 48 620 000
11 800 000
5615   Renter fra Den Norske Stats Husbank (jf. kap. 2412):  
  80 Renter, nedsettes med
fra kr 5 176 000 000 til kr 4 746 000 000
430 000 000
5617   Renter fra Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410):  
  80 Renter, nedsettes med
fra kr 4 895 000 000 til kr 4 600 000 000
295 000 000
5620   Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420):  
  80 Renter, grunnfinansieringsordningen, nedsettes med
fra kr 358 000 000 til kr 348 000 000
10 000 000
  81 Renter, risikolåneordningen, nedsettes med
fra kr 140 000 000 til kr 129 500 000
10 500 000
  82 Renter, lavrisikolåneordningen, forhøyes med
fra kr 23 000 000 til kr 26 000 000
3 000 000
  83 Utbytte, grunnfinansieringsordningen og lavrisikolåneordningen, forhøyes med
fra kr 30 000 000 til kr 32 800 000
2 800 000
  84 Utbytte, egenkapitalordningen, nedsettes med
fra kr 50 000 000 til kr 3 100 000
46 900 000
  85 Rentemargin risikolåneordningen, forhøyes med
fra kr 40 000 000 til kr 66 000 000
26 000 000
5621   Statens miljøfond (jf. kap. 2422 og 5322):  
  80 (NY) Renter, bevilges med 1 800 000
5652   Innskuddskapital i Statskog SF:  
  80 Utbytte, forhøyes med
fra kr 8 500 000 til kr 17 000 000
8 500 000
5680   Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet:  
  81 Utbytte, Statkraft SF, forhøyes med
fra kr 90 000 000 til kr 309 000 000
219 000 000
5685   Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s:  
  80 Utbytte, nedsettes med
fra kr 1 000 000 000 til kr 135 000 000
865 000 000
5800   Statens petroleumsfond (jf. kap. 2800):  
  50 Overføring fra fondet, forhøyes med
fra kr 5 483 358 000 til kr 11 429 400 000
5 946 042 000

Vedtak 578

Stortinget samtykker i at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kan overskride bevilgningen under kap 229 post 21 mot tilsvarende merinntekter under kap 3229 post 02.

Vedtak 579

Stortinget samtykker i at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kan gi tilbud om førtidspensjon til arbeidstakere ved de statlige spesialpedagogiske kompetansesentra som fyller 60 år i 1999 når arbeidet har falt bort og det ikke er mulig å gi tilbud om kompetanseheving eller annet arbeid, jf. kap 243.

Vedtak 580

Stortinget samtykker i at:
1. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet kan gjennomføre byggeprosjektet bygg 11 på Dragvoll ved bruk av midler under kap 262 post 45.
2. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet kan nytte inntekter ved salg av eiendommer til byggeprosjektet bygg 11 på Dragvoll.
3. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet kan overskride kap 262 post 45 med merinntekter under kap 3262 post 49.

Vedtak 581

Stortinget samtykker i at det innføres nettobudsjettering som en prøveordning ved universitetene så snart det lar seg praktisk gjennomføre, tidligst fra 1. januar 2000.

Vedtak 582

Stortinget samtykker i at arealutvidelsen av byggeprosjektet Meieribygget med 720 kvm finansieres ved salg av eiendom som forvaltes av Norges landbrukshøgskole, jf. kap 278.

Vedtak 583

Tilsagnsfullmakter
Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet i 1999 kan gi tilsagn om statstilskudd til nasjonale kulturbygg for inntil 66,8 mill kroner ut over gitt bevilgning under kap 320 post 73.

Vedtak 584

Stortinget samtykker i at det åpnes for adgang til førtidsdimittering av mannskaper i siviltjenesten slik det fremgår under kap 450 Sivile vernepliktige.

Vedtak 585

Endringer på Svalbardbudsjettet
På Svalbardbudsjettet for 1999 gjøres følgende endringer:
1. Bevilgningen under kap 5 Sysselmannen, post 01 Driftsutgifter reduseres med 0,6 mill kroner fra kr 17 425 000 til kr 16 825 000.
2. Bevilgningen under kap 6 Sysselmannens transporttjeneste, post 01 Driftsutgifter økes med 0,6 mill kroner fra kr 42 500 000 til kr 43 100 000.
3. Bevilgningen under kap 3005 Sysselmannen, post 01 Diverse inntekter reduseres med 0,55 mill kroner fra kr 750 000 til kr 200 000.
4. Bevilgningen under kap 3005 Sysselmannen, ny post 02 Refusjoner m.v. settes til 0,55 mill kroner.
5. Stortinget samtykker i at Justisdepartementet i 1999 kan overskride bevilgningen under kap 5 Sysselmannen, post 01 Driftsutgifter mot tilsvarende merinntekt under kap 3005, post 02 Refusjoner m.v.

Vedtak 586

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 1999 kan gi tilsagn om oppstartingstilskudd til bygging og utbedring av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for inntil 1 188,5 mill kroner i tillegg til det som blir bevilget under kap 586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser post 60 Oppstartingstilskudd.

Vedtak 587

Merinntektsfullmakt
Stortinget samtykker i at Sosial- og helsedepartementet i 1999 kan:
1. overskride bevilgningene under kap 604 Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver m.v., post 01 Driftsutgifter mot tilsvarende merinntekt under kap 3604 Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver m.v., post 02 Salgs- og leieinntekter.
2. overskride bevilgningene under kap 715 Statens strålevern, ny post 21 Spesielle driftsutgifter mot tilsvarende merinntekt under kap 3715 Statens strålevern, ny post 05 Oppdragsinntekter.

Vedtak 588

Tilføyelse av stikkord
Stortinget samtykker i at:
1. bevilgningen under kap 739 Andre utgifter, post 65 Kreftbehandling tilføyes stikkordet "kan overføres".
2. bevilgningen under kap 743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helsevern, post 64 Omstrukturering og utbygging av psykisk helsevern for voksne tilføyes stikkordene "kan overføres" og "kan nyttes under post 65".
3. bevilgningen under kap 743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helsevern, post 65 Utbygging av psykisk helsevern for barn og ungdom tilføyes stikkordene "kan overføres" og "kan nyttes under post 64".
4. bevilgningen under kap 1330 Særskilte transporttiltak, post 71 Tilskudd til ekspressbusser tilføyes stikkordet "kan overføres".

Vedtak 589

Endring av garantivedtak
Stortinget samtykker i at Stortingets vedtak av 4. november 1994 om Formål for Garanti-Instituttet for Eksportkreditts garantigivning endres med følgende tilføyelse til annet avsnitt, jf. Stprp nr 1 (1994-95) Utenriksdepartementet, forslag XXV Formål § 1:
Det kan også i nærmere bestemte tilfeller gis garantier for leveranser av utstyr, skip og borefartøyer til norskregistrerte eiere når leveransene gjelder enheter som har sin inntjening fra utenriksfart og offshorevirksomhet.

Vedtak 590

Trekkfullmakter
Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 1999 kan:
1. utbetale uten bevilgning til Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) i forbindelse med GIEKs virksomhet under statsgaranti for eksport og investeringer (den alminnelige garantiordningen) knyttet til forretningsdelen, i den utstrekning utbetalinger overstiger innestående likvide midler på risikoavsetningsfondet for forretningsdelen, med inntil 20 mill kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap 2460, post 92 Utbetaling iflg. trekkfullmakt - forretningsdelen.
2. utbetale uten bevilgning til Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) i forbindelse med GIEKs virksomhet under statsgaranti for eksport og investeringer (den alminnelige garantiordningen) knyttet til samfunnsdelen, i den utstrekning utbetalinger overstiger innestående likvide midler på risikoavsetningsfondet for samfunnsdelen, med inntil 50 mill kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap 2460, post 93 Utbetaling iflg. trekkfullmakt - samfunnsdelen.
3. utbetale uten bevilgning til Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) i forbindelse med GIEKs virksomhet under statsgaranti for eksport (den alminnelige garantiordningen - ansvar inklusiv tilsagn gitt fram til 31. desember 1993) og statsgaranti gitt under særordningen for u-land med og uten NORAD-støtte, Jugoslavia- og Venezuela- ordningen, i den utstrekning utbetalinger overstiger innestående likvide midler under gamle ordninger, med inntil 50 mill kroner. Utbetalinger på
trekkfullmakten posteres under kap 2460, post 94 Utbetaling iflg. trekkfullmakt - gamle ordninger.
4. utbetale uten bevilgning til Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) i forbindelse med GIEKs virksomhet under statsgaranti for eksport til og investeringer i SUS-landene og de baltiske stater, i den utstrekning utbetalinger overstiger innestående likvide midler for SUS/Baltikum-ordningen, med inntil 50 mill kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap 2460, post 96 Utbetaling iflg. trekkfullmakt - SUS/Baltikum-ordningen.

Vedtak 591

Fullmakt til salg av Venturefondets portefølje
Stortinget gir Nærings- og handelsdepartementet fullmakt til å legge Venturefondets portefølje ut for salg i markedet.

Vedtak 592

Salg av aksjer
Stortinget samtykker i at Landbruksdepartementet kan selge inntil 49 pst. av aksjene i Statkorn Holding ASA.

Vedtak 593

Fullmakt vedrørende fast eiendom
Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 1999 kan nedsette bevilgningen under kap 1580 post 31 med 13 mill kroner og bevilgningen under kap 1100 post 45 med inntil 3,5 mill kroner mot en økning av bevilgningen under kap 1110 (ny) post 45 Kjøp av Moerveien 12 med inntil 16,5 mill kroner.

Vedtak 594

Stortinget samtykker i at Landbruksdepartementet i 1999 kan gi tilsagn til miljørettet prosjektarbeid for inntil 4 mill kroner utover bevilgningen på kap 1140 post 77.

Vedtak 595

Stortinget ber Regjeringen igangsette et utredningsarbeid med sikte på revisjon av petroleumsbeskatningen og fremme forslag til endringer overfor Stortinget i løpet av 2000.

Vedtak 596

Bygge- og eiendomsfullmakt
Stortinget samtykker i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 1999 kan godkjenne salg og bortfeste av fast eiendom som forvaltes av Statsbygg på inntil 600 mill kroner.

Vedtak 597

Fullmakt som vedrører Statsbygg direkte
Stortinget samtykker i at Statsbygg i 1999 kan overskride andre departementers byggebevilgninger som stilles til disposisjon for Statsbygg mot tilsvarende innsparing under kap 1580/kap 2445, post 33 Reserve for byggeprosjekter.

Vedtak 598

Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån
Stortinget samtykker i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet kan ettergi lån pålydende 3 mill kroner til Voss Industrier AS.

Vedtak 599

Garantifullmakt
Stortinget samtykker i at Finansdepartementet gis fullmakt til å gi statsgaranti for Norges Banks garanti overfor Den internasjonale oppgjørsbanken for lån til Brasil innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke overstiger 52 millioner amerikanske dollar.

Vedtak 600

Kap. 5521 Merverdiavgift og avgift på investeringer
Fra 1. juli 1999 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak av 30. november 1998 om merverdiavgift og avgift på investeringer m.v. for 1999:
Vedtakets kapittel II § 12 skal lyde:
Det skal ikke betales avgift av nærmere angitte investeringer m.v. i vindkraftanlegg, bioenergianlegg og varmepumper. Det samme gjelder for fjernvarmeanlegg, tidevannsanlegg, mikro- og minivannkraftverk, solenergianlegg og geovarmeanlegg.

Vedtak 601

Kap. 5526 Avgift på alkohol
Fra 1. juli 1999 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak av 30. november 1998 om avgift på øl for budsjetterminen 1999:

Vedtak 602

§ 1 bokstav g skal lyde:
Fra 1. januar 1999 skal det i henhold til lov av 19. mai 1933 nr. 11 betales avgift til statskassen på øl med følgende beløp for hver liter:
g) Av øl som inneholder over 6,75 volumprosent alkohol; kr 33,59.

Vedtak 603

§ 3 ny bokstav d skal lyde:
Ikke ervervsmessig produksjon av øl til eget forbruk.

Vedtak 604

Kap. 5536 Avgift på motorvogner m.m., post 71
Fra 1. juli 1999 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak av 30. november 1998 om engangsavgift på motorvogner m.m. for budsjetterminen 1999:
 
§ 3 fjerde ledd ny bokstav d skal lyde:
For motorvogner som benytter stempeldrevet forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler) til framdrift, inngår ikke effekten knyttet til den elektriske motoren i avgiftsgrunnlaget.

Vedtak 605

Kap. 5536 Avgift på motorvogner m.m., post 77
Fra 1. juli 1999 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak av 17. juni 1998 om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) for budsjettterminen 1999:
§ 4 nytt annet ledd skal lyde:
På vilkår departementet kan fastsette, fritas, refunderes eller ytes tilskudd for avgift for andel av biodiesel i mineraloljen.

Vedtak 606

Kap. 5543 Miljøavgift på mineralske produkter m.m.
Fra 1. juli 1999 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak av 17. juni 1998 om svovelavgift for budsjetterminen 1999:
§ 4 nytt annet ledd skal lyde:
På vilkår departementet kan fastsette, fritas, refunderes eller ytes tilskudd for avgift for andel av biodiesel i mineraloljen.

Vedtak 607

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 1999 kan gi tilsagn utover gitt bevilgning under kap 1825 Energiøkonomisering, post 72 Introduksjon av ny energiteknologi og bioenergi for inntil 70 mill kroner.

Vedtak 608

Stortinget samtykker i at Kongen kan selge deler av statens andeler i gassrørledningene Europipe II og NorFra på de vilkår som fremgår av proposisjonen.

Vedtak 609

På statsbudsjettet for 1999 vert det oppretta eit nytt inntektskapittel 3522 Senter mot etnisk diskriminering, ny post 1 Ymse inntekter. Posten vert løyvd med kr 0.

Vedtak 610

Det vert oppretta ny post 21 Spesielle driftsutgifter under kap. 715 og ny post 05 Oppdragsinntekter under kap. 3715. Under begge postane vert det løyvd kr 0.

Vedtak 611

Stortinget ber Regjeringen ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2000 å gjøre kap. 730 post 60 om til en overslagsbevilgning.

Vedtak 612

Fra 1. juli 1999 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak av 30. november 1998 om engangsavgift på motorvogner m.m. for budsjetterminen 1999:
§ 3 fjerde ledd ny bokstav d annet punktum skal lyde:
Sammen med elektromotorens effekt, går vekten av elektromotor og batteripakke på hybridbiler til fratrekk ved fastlegging av bilens egenvekt.

Vedtak 613

Stortinget samtykker i at Vegdirektoratet i 1999 kan gi tilsagn om statsgaranti for inntil 300 mill. kroner for 2. prioritets lån til anskaffelse og ombygging av ferjer i tilskuddsberettiget riksvegfergedrift, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 885 mill kroner. Beløpene inkluderer et påslag på 10 pst. til dekning av eventuelle inndrivingskostnader.

Vedtak 614

I Stortingets vedtak om merverdiavgift og avgift på investeringer m.v. for budsjetterminen 1999 gjøres fra 1. juli 1999 følgende endringer:
Vedtakets kap. II ny § 14 skal lyde:
Det skal ikke betales avgift av flyverksteders, herunder tekniske divisjoner og baser, anskaffelser av varer og tjenester til bruk som driftsmiddel ved ombygging, reparasjon eller vedlikehold av luftfartøyer som nevnt i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 17 første ledd nr. 1 bokstav c.
Nåværende § 14 i vedtakets kap. II blir ny § 15 og skal lyde:
Departementet kan
1. gi nærmere forskrifter om avgrensning, utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i §§ 1-14 og kan herunder bestemme at visse driftsmidler skal avgiftsberegnes etter den sats som er nevnt i § 1, selv om driftsmiddelet er til bruk som nevnt i § 2,
2. når særlige forhold foreligger bestemme at visse driftsmidler skal være fritatt for avgiftsberegning, selv om driftsmiddelet ikke er til bruk som nevnt i § 2.

Vedtak 615

Stortinget ber Regjeringen fra og med 1. juli 2000 gjennomføre endringer i engangsavgiften på motorvogner slik at avgiften legges om fra å være en innførselsavgift til å være en avgift som betales på registreringstidspunktet.

Vedtak 616

Stortinget ber Regjeringen fastsette vilkår for fritak slik at biler til undervisningsformål fritas for engangsavgift, uavhengig av bilens beskaffenhet.

Vedtak 617

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med forslag til lovendring i forbindelse med budsjettforslaget for 2000, som innebærer at nye vannkraftprosjekter gis midlertidig fritak for investeringsavgift fra 1. januar 2000 i 2 år.

Vedtak 618

Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag om at UNICEF-kort fritas for merverdiavgift, slik at kortsalget fra og med 1999 blir avgiftsfritt.

Vedtak 619

Stortinget ber Regjeringen bruke sin fullmakt til å fjerne produksjonsavgiften på enkelte felt, med den hensikt å bringe frem marginale prosjekter og investeringer i haleproduksjon til beslutning allerede høsten 1999.

Vedtak 620

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan man skal inkludere hele offshoresektoren i kvotesystemet for CO2 i løpet av 2000.

Vedtak 621

Stortinget ber Regjeringen i budsjettet for 2000 legge frem forslag til hvordan CO2-avgiften kan reduseres inntil offshoresektoren er inkludert i kvotesystemet, herunder muligheten for å differensiere mellom gamle og nye felt med det siktemål å stimulere til økt feltutbygging.

Vedtak 622

Kap. 1427 Direktoratet for naturforvaltning
(jf. kap. 4427)
  33 Statlige erverv, barskogvern,  
    kan overføres, nedsettes med kr 7 000 000
    fra kr 26 154 000 til
kr 19 154 000
 

Vedtak 623

Kap. 852 Adopsjonsstøtte
  70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn  
    fra utlandet,
kan overføres,
 
    nedsettes med kr 1 125 000
    fra kr 13 000 000 til
kr 11 875 000
 

Vedtak 624

Stortinget ber Regjeringen praktisere ordningen med avgiftskompensasjon for autodiesel slik at grunnlaget for kompensasjon for autodieselavgiften skal være historisk forbruk i 1997 og de justeringer som er gjort med bakgrunn i oppdaterte regnskaper og faktisk dieselavgift, inkl. virkningene av mva. Det framtidige kompensasjonssystemet ligger fast ved at det knyttes til kjørte kilometer som det er gitt løyve for.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen i forbindelse med Statsbudsjettet for år 2000, å fremme forslag om endring av naturalytelsesforskriften slik at alle arbeidstakere som mottar utlån av datautstyr fra arbeidsgiver innfris skattefritak av fordelen.

Vedtak 626

I.
I Stortingets vedtak av 6. mai 1999 om avgift på flyging av passasjerer for budsjetterminen 1999, gjøres følgende endring:
§ 3 bokstav e skal lyde:
Flyging fra lufthavn i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreise, Skjervøy og Storfjord.
II.
Endringen trer i kraft 1. juni 1999.

Vedtak 627

Tilrådingas framlegg om endring av kap 100 post 1 blir å erstatte med:
"Kap. 100 Utenriksdepartementet:
1 Driftsutgifter, forhøyes med kr 6 950 000
fra kr 300 608 000 til kr 307 558 000 "
 
Tilrådingas framlegg om endring av kap 140 post 1 blir å erstatte med:
"Kap. 140 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen:
1 Driftsutgifter, forhøyes med kr 3 000 000
fra kr 99 595 000 til kr 102 595 000"
 
Tilrådingas framlegg om endring av kap 3462 post 03 blir å erstatte med:
"Kap. 3410 Rettsgebyr (jf. kap. 410 og 462)
01 Rettsgebyr forhøyes med kr 5 900 000
fra kr 941 754 000 til kr 947 654 000"

Vedtak 628

"Kap. 1320 Statens vegvesen (jf. kap. 4320):
23 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med kr 8 000 000
fra kr 5 372 000 000 til kr 5 380 000 000 "

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å vurdere pålagt avkastningskrav for Statens Skogplanteskole AS og fastsette utbytte etter god og forsiktig forretningsskikk.

Vedtak 630

Stortinget samtykker i at:
a) gebyret for merking av hver kopi av et videogram for utleie økes fra kr 1,00 til kr 2,00 fra det tidspunkt ny forskrift om film og videogram trer i kraft.
b) gebyret for merking av hver kopi av et videogram for salg økes fra kr 1,00 til kr 2,00 fra det tidspunkt ny forskrift om film og videogram trer i kraft.
c) avgiften pr. videogram for omsetning i næring til norsk kino- og filmfond settes til kr 4,00 fra det tidspunkt ny forskrift om film og videogram trer i kraft.