Bevilgninger på statsbudsjettet for 2000

Budsjett-innst. S. nr. 3 (1999-2000) Jf. St.prp. nr. 1 (1999-2000)