Statsministerens redegjørelse om grunnlaget for å avbryte arbeidet med å slå sammen Telenor AS og Telia AB

Innst. S. nr. 100 (1999-2000)

Vedtak 202

Statsministerens redegjørelse for Stortinget 21. desember 1999 om grunnlaget for å avbryte arbeidet med å slå sammen Telenor AS og Telia AB - vedlegges protokollen.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å samle statens eierinteresser i norsk næringsliv i ett departement med sikte på å oppnå en mer profesjonell og forretningsmessig forvaltning av eierskapet.