Brev av 23. februar 2000 fra Nærings- og handelsdepartementet med tilleggsopplysninger vedrørende St.meld. nr. 41 (1998-99) Om elektronisk handel og forretningsdrift

Innst. S. nr. 127 (1999-2000)

Vedtak 285

St.meld. nr. 41 (1998-1999) - om elektronisk handel og forretningsdrift - vedlegges protokollen.

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det henstilles til Regjeringen å komme tilbake til Stortinget i egnet form med forslag til tiltak for et informasjonssamfunn for alle, herunder norsk oppfølging av EUs "eEurope"-initiativ.