Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 66/2000 av 31. juli 2000 om endring av vedlegg XI til EØS-avtala (telekommunikasjonstenester)

St.prp. nr. 86 (1999-2000), Innst. S. nr. 39 (2000-2001)

Vedtak 152

Stortinget samtykkjer i godkjenning av avgjerd nr. 66/2000 av 31. juli 2000 i EØS-komiteen om endring av vedlegg XI til EØS-avtala (telekommunikasjonstenester), i samsvar med eit framlagt forslag i St.prp. nr. 86 (1999-2000).