Endringar på statsbudsjettet for 2000 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 26 (2000-2001), Innst. S. nr. 50 (2000-2001)

Vedtak 94

I statsbudsjettet for 2000 blir det gjort følgjande endringar:
Kap. Post Formål: Kroner
Utgifter:
400 Justisdepartementet (jf. kap. 3400)
1 Driftsutgifter, vert redusert med 5 000 000
frå kr 246 790 000 til kr 241 790 000
405 Lagmannsrettane (jf. kap. 3405)
1 Driftsutgifter, vert redusert med 518 000
frå kr 131 722 000 til kr 131 204 000
410 Herads- og byrettane (jf. kap. 3410)
1 Driftsutgifter, vert redusert med 208 000
frå kr 752 347 000 til kr 752 139 000
21 Spesielle driftsutgifter, vert auka med 9 000 000
frå kr 82 721 000 til kr 91 721 000
430 Kriminalomsorg (jf. kap. 3430)
21 Spesielle driftsutgifter, vert redusert med 1 000 000
frå kr 38 448 000 til kr 37 448 000
440 Politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 3440)
1 Driftsutgifter, vert auka med 2 915 000
frå kr 4 602 406 000 til kr 4 605 321 000
21 Spesielle driftsutgifter, vert auka med 6 000 000
frå kr 30 311 000 til kr 36 311 000
45 Store utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast, vert auka med 6 510 000
frå kr 203 894 000 til kr 210 404 000
441 Oslo politidistrikt (jf. kap. 3441)
1 Driftsutgifter, vert auka med 16 250 000
frå kr 942 900 000 til kr 959 150 000
443 Oppfølging av innsynsloven
1 Driftsutgifter, vert redusert med 500 000
frå kr 5 300 000 til kr 4 800 000
70 Erstatning, overslagsløyving, vert redusert med 700 000
frå kr 1 700 000 til kr 1 000 000
445 Den høgare påtalemakta (jf. kap. 3445)
1 Driftsutgifter, vert auka med 1 245 000
frå kr 61 581 000 til kr 62 826 000
466 Advokatutgifter m.m.
1 Driftsutgifter, vert auka med 45 000 000
frå kr 265 308 000 til kr 310 308 000
470 Fri rettshjelp (jf. kap. 3470)
1 Driftsutgifter, vert auka med 1 700 000
frå kr 3 084 000 til kr 4 784 000
70 Fri sakførsel, vert auka med 17 000 000
frå kr 155 497 000 til kr 172 497 000
71 Fri rettsråd, vert auka med 8 000 000
frå kr 97 153 000 til kr 105 153 000
471 Statens erstatningsansvar
70 Erstatning til valdsoffer, overslagsløyving, vert auka med 2 500 000
frå kr 35 000 000 til kr 37 500 000
71 Erstatningsansvar m.m., overslagsløyving, vert auka med 10 000 000
frå kr 68 000 000 til kr 78 000 000
475 Bubehandling
1 Driftsutgifter, vert redusert med 7 000 000
frå kr 29 369 000 til kr 22 369 000
21 Spesielle driftsutgifter, vert auka med 15 000 000
frå kr 20 948 000 til kr 35 948 000
476 Eit historisk og moralsk oppgjer med behandling i Noreg av den
økonomiske likvidasjonen av den jødiske minoriteten under
2. verdskrigen
70 Sikring av jødisk kultur og framtid i Noreg, vert bevilga med 17 000 000
72 Erkjenningsyting, overslagsløyving, vert redusert med 17 000 000
frå kr 25 000 000 til kr 8 000 000
Inntekter:
3410 Rettsgebyr (jf. kap. 410)
1 Rettsgebyr, vert auka med 45 000 000
frå kr 662 454 000 til kr 707 454 000
4 Gebyrinntektene til lensmennene, vert auka med 21 000 000
frå kr 91 865 000 til kr 112 865 000
3430 Kriminalomsorg (jf. kap. 430)
2 Inntekter frå arbeidsdrifta, vert redusert med 1 000 000
frå kr 38 291 000 til kr 37 291 000
3441 Oslo politidistrikt (jf. kap. 441)
3 Salsinntekter, vert redusert med 1 750 000
frå kr 1 800 000 til kr 50 000
3449 Statens innkrevjingssentral (jf. kap. 449)
82 Vegadministrasjonsgebyr, vert redusert med 5 000 000
frå kr 49 000 000 til kr 44 000 000
85 Misleghaldne lån i Statens lånekasse, vert auka med 10 000 000
frå kr 82 500 000 til kr 92 500 000
3462 Registereininga i Brønnøysund (jf. kap. 462)
1 Gebyrinntekter, vert redusert med 27 300 000
frå kr 379 300 000 til kr 352 000 000
3464 Statens Lotteritilsyn (jf. kap. 464)
1 Gebyrer, vert redusert med 20 000 000
frå kr 20 000 000 til kr 0
3465 Regjeringsadvokaten (jf. kap. 465)
1 Erstatning for utgifter i rettssaker, vert auka med 1 500 000
frå kr 2 422 000 til kr 3 922 000
3470 Fri rettshjelp (jf. kap. 3470)
1 Eigendelar m.m., vert auka med 2 600 000
frå kr 10 300 000 til kr 12 900 000