Endringer på statsbudsjettet for 2000 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 15 (2000-2001), Innst. S. nr. 84 (2000-2001)

Vedtak 133

I statsbudsjettet for 2000 gjøres følgende endringer:
Kap. Pos t Formål: Kroner
Utgifter:
202 Læringssenteret
1 Driftsutgifter blir redusert med 800 000
fra kr 29 268 000 til kr 28 468 000
21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 2 000 000
fra kr 5 416 000 til kr 7 416 000
203 Statens utdanningskontorer
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 200 post 01, blir økt med 2 200 000
fra kr 123 807 000 til kr 126 007 000
204 Foreldreutvalget for grunnskolen
1 Driftsutgifter blir økt med 180 000
fra kr 4 804 000 til kr 4 984 000
210 Tilskudd til trossamfunn m.m. og privateide skole- og kirkebygg
70 Tilskudd til registrerte trossamfunn, overslagsbevilgning, blir redusert med 2 200 000
fra kr 58 308 000 til kr 56 108 000
72 Tilskudd til livssynssamfunn, overslagsbevilgning, blir redusert med 2 800 000
fra kr 17 739 000 til kr 14 939 000
75 Tilskudd til privateide skole- og kirkebygg blir økt med 1 600 000
fra kr 11 007 000 til kr 12 607 000
221 Tilskudd til grunnskolen
60 Tilskudd til virkemiddeltiltak i Nord-Norge, kan overføres, blir økt med 5 500 000
fra kr 18 758 000 til kr 24 258 000
63 Tilskudd til skolefritidsordninger, kan overføres, blir økt med 2 000 000
fra kr 399 089 000 til kr 401 089 000
64 Tilskudd til undervisning i finsk blir økt med 1 000 000
fra kr 5 849 000 til kr 6 849 000
65 Tilskudd til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen, blir økt med 21 800 000
fra kr 671 935 000 til kr 693 735 000
67 Tilskudd til kommunale musikk- og kulturskoler, overslagsbevilgning, blir økt med 1 600 000
fra kr 83 500 000 til kr 85 100 000
222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat
1 Driftsutgifter, blir økt med 994 000
fra kr 47 335 000 til kr 48 329 000
231 Tilskudd til opplæring innenfor kriminalomsorgen blir økt med 875 000
fra kr 85 121 000 til kr 85 996 000
232 Statlige skoler med opplæring på videregående nivå
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 60, blir økt med 1 417 000
fra kr 124 874 000 til kr 126 291 000
234 Tilskudd til lærebedrifter og lærlinger
70 Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger blir redusert med 40 000 000
fra kr 335 000 000 til kr 295 000 000
239 Andre formål i videregående opplæring
72 Tilskudd til internasjonale utdanningsprogrammer (LEONARDO m.fl.) blir redusert med 8 700 000
fra kr 26 410 000 til kr 17 710 000
240 Private skoler m.v.
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, blir økt med 9 000 000
fra kr 1 061 115 000 til kr 1 070 115 000
243 Kompetansesentra for spesialundervisning
1 Driftsutgifter, kan nyttes under postene 21 og 60, blir redusert med 94 993 000
fra kr 705 735 000 til kr 610 742 000
21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 11 000 000
fra kr 24 198 000 til kr 35 198 000
60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, kan overføres, blir økt med 94 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 104 000 000
244 Nasjonalt læremiddelsenter
1 Driftsutgifter blir redusert med 700 000
fra kr 20 392 000 til kr 19 692 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, blir økt med 4 000 000
fra kr 7 584 000 til kr 11 584 000
254 Tilskudd til voksenopplæring
60 Tilskudd til norskopplæring for innvandrere blir økt med 175 000 000
fra kr 367 811 000 til kr 542 811 000
62 Tilskudd til grunnskoleopplæring for innvandrere 16-20 år blir økt med 19 400 000
fra kr 53 325 000 til kr 72 725 000
256 Statlige voksenopplæringsinstitusjoner
1 Driftsutgifter blir økt med 3 416 000
fra kr 46 992 000 til kr 50 408 000
21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 2 300 000
fra kr 17 800 000 til kr 20 100 000
260 Universitetet i Oslo
1 Driftsutgifter blir økt med 35 000 000
fra kr 1 987 014 000 til kr 2 022 014 000
21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 43 000 000
fra kr 497 573 000 til kr 540 573 000
261 Universitetet i Bergen
1 Driftsutgifter blir økt med 4 600 000
fra kr 1 131 080 000 til kr 1 135 680 000
21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 70 000 000
fra kr 341 262 000 til kr 411 262 000
49 Kjøp av eiendom, kan overføres, blir økt med 16 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 16 010 000
262 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 Driftsutgifter blir økt med 15 000 000
fra kr 1 526 695 000 til kr 1 541 695 000
21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 56 000 000
fra kr 293 862 000 til kr 349 862 000
49 Kjøp av eiendom, kan overføres, blir økt med 15 900 000
fra kr 10 000 til kr 15 910 000
263 Universitetet i Tromsø
1 Driftsutgifter blir økt med 5 500 000
fra kr 704 568 000 til kr 710 068 000
264 Norges handelshøgskole
1 Driftsutgifter blir økt med 12 600 000
fra kr 154 791 000 til kr 167 391 000
265 Arkitekthøgskolen i Oslo
1 Driftsutgifter blir økt med 200 000
fra kr 38 547 000 til kr 38 747 000
21 Spesielle driftsutgifter blir redusert med 1 500 000
fra kr 4 478 000 til kr 2 978 000
268 Norges idrettshøgskole
1 Driftsutgifter blir økt med 3 150 000
fra kr 76 399 000 til kr 79 549 000
21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 4 000 000
fra kr 4 908 000 til kr 8 908 000
269 Norges musikkhøgskole
1 Driftsutgifter blir økt med 650 000
fra kr 85 630 000 til kr 86 280 000
270 Studier i utlandet og sosiale formål for studenter og elever
73 Tilskudd til studentbarnehager blir redusert med 1 800 000
fra kr 69 275 000 til kr 67 475 000
273 Statlige kunsthøgskoler
21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 1 150 000
fra kr 407 000 til kr 1 557 000
274 Statlige høgskoler
1 Driftsutgifter blir økt med 32 000 000
fra kr 5 123 771 000 til kr 5 155 771 000
21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 24 000 000
fra kr 217 361 000 til kr 241 361 000
281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler
1 Driftsutgifter blir økt med 300 000
fra kr 431 176 000 til kr 431 476 000
30 Fellesmidler, kan overføres, blir redusert med 1 700 000
fra kr 44 900 000 til kr 43 200 000
73 Tilskudd til internasjonale programmer blir økt med 2 000 000
fra kr 37 140 000 til kr 39 140 000
90 Kapitalinnskudd i forskningsstiftelser m.v. blir økt med 7 750 000
fra kr 508 000 til kr 8 258 000
282 Privat høgskoleutdanning
70 Tilskudd økes med 10 000 000
fra kr 359 581 000 til kr 369 581 000
283 Det norske meteorologiske institutt
1 Driftsutgifter blir økt med 4 890 000
fra kr 220 056 000 til kr 224 946 000 000
21 Spesielle driftsutgifter blir økt med 5 460 000
fra kr 46 788 000 til kr 52 248 000
288 Internasjonale samarbeidstiltak
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner
blir redusert med
6 400 000
fra kr 98 815 000 til kr 92 415 000
297 Nidaros domkirke m.m.
1 Driftsutgifter blir økt med 4 700 000
fra kr 23 030 000 til kr 27 730 000
2410 Statens lånekasse for utdanning
70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, blir redusert med 84 000 000
fra kr 4 243 250 000 til kr 4 159 250 000
71 Andre stipend, overslagsbevilgning, blir økt med 69 000 000
fra kr 706 900 000 til kr 775 900 000
72 Rentestøtte, overslagsbevilgning, blir økt med 57 000 000
fra kr 1 194 500 000 til kr 1 251 500 000
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning, blir økt med 10 000 000
fra kr 405 550 000 til kr 415 550 000
90 Lån til Statens lånekasse for utdanning, overslagsbevilgning,
blir økt med
1 053 000 000
fra kr 6 786 000 000 til kr 7 839 000 000
Inntekter:
3202 Læringssenteret
1 Inntekter ved oppdrag blir økt med 2 000 000
fra kr 2 083 000 til kr 4 083 000
2 Salgsinntekter m.v. blir redusert med 800 000
fra kr 4 262 000 til kr 3 462 000
3203 Statens utdanningskontorer
2 Salgsinntekter m.v. blir redusert med 1 000 000
fra kr 3 477 000 til kr 2 477 000
11 Kursavgifter blir økt med 3 200 000
fra kr 6 570 00 til 9 770 000
3204 Foreldreutvalget for grunnskolen
2 Salgsinntekter m.v. blir økt med 180 000
fra kr 100 000 til kr 280 000
3221 4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter blir økt med 10 300 000
fra kr 37 814 000 til kr 48 114 000
3222 Statens grunnskoler og grunnskoleinternat
2 Salgsinntekter m.v. blir økt med 900 000
fra kr 330 000 til kr 1 230 000
3232 Statlige skoler med opplæring på videregående nivå
2 Salgsinntekter m.v. blir økt med 4 000 000
fra kr 6 752 000 til kr 10 752 000
3243 Kompetansesentra for spesialundervisning
1 Inntekter ved oppdrag blir økt med 11 000 000
fra kr 24 048 000 til kr 35 048 000
2 Salgsinntekter m.v. blir redusert med 1 300 000
fra kr 5 429 000 til kr 4 129 000
60 Betaling fra kommuner og fylkeskommuner blir redusert
med
500 000
fra kr 3 543 000 til kr 3 043 000
3244 Nasjonalt læremiddelsenter
1 Inntekter ved oppdrag blir økt med 4 000 000
fra kr 2 917 000 til kr 6 917 000
2 Salgsinntekter m.v. blir redusert med 700 000
fra kr 5 967 000 til kr 5 267 000
3254 Tilskudd til voksenopplæring
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter blir økt med 29 400 000
fra kr 70 168 000 til kr 99 568 000
3256 Statlige voksenopplæringsinstitusjoner
1 Inntekter ved oppdrag blir økt med 2 300 000
fra kr 14 412 000 til kr 16 712 000
3260 Universitetet i Oslo
1 Inntekter ved oppdrag blir økt med 43 000 000
fra kr 482 936 000 til kr 525 936 000
2 Salgsinntekter m.v. blir økt med 38 000 000
fra kr 84 379 000 til kr 122 379 000
11 Kursavgift ved voksenopplæringstiltak blir redusert med 3 000 000
fra kr 11 506 000 til kr 8 506 000
3261 Universitetet i Bergen
1 Inntekter ved oppdrag blir økt med 70 000 000
fra kr 349 410 000 til kr 419 410 000
2 Salgsinntekter m.v. blir økt med 4 000 000
fra kr 26 087 000 til kr 30 087 000
11 Kursavgift ved voksenopplæring blir økt med 600 000
fra kr 282 000 til kr 882 000
49 Salg av eiendom blir økt med 16 000 000
fra kr 10 000 til kr 16 010 000
3262 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 Inntekter ved oppdrag blir økt med 56 000 000
fra kr 300 810 000 til kr 356 810 000
2 Salgsinntekter m.v. blir økt med 10 000 000
fra kr 35 557 000 til kr 45 557 000
11 Kursavgift ved voksenopplæringstiltak blir økt med 1 000 000
fra kr 2 427 000 til kr 3 427 000
49 Salg av eiendom blir økt med 15 900 000
fra kr 10 000 til kr 15 910 000
80 Refusjon fra SINTEF o.a.. blir økt med 4 000 000
fra kr 13 450 000 til kr 17 450 000
3263 Universitetet i Tromsø
82 Refusjon fra Sosial- og helsedepartementet blir økt med 5 500 000
fra kr 0 til kr 5 500 000
3264 Norges handelshøgskole
2 Salgsinntekter o.a. blir økt med 12 600 000
fra kr 7 387 000 til kr 19 987 000
3265 Arkitekthøgskolen i Oslo
1 Inntekter ved oppdrag blir redusert med 1 500 000
fra kr 4 500 000 til kr 3 000 000
2 Salgsinntekter blir økt med 200 000
fra kr 161 000 til kr 361 000
3268 Norges idrettshøgskole
1 Inntekter ved oppdrag blir økt med 4 000 000
fra kr 5 000 000 til kr 9 000 000
2 Salgsinntekter m.v. blir økt med 3 000 000
fra kr 5 226 000 til kr 8 226 000
5 Refusjon fra Forsvarsdepartementet blir økt med 150 000
fra kr 2 279 000 til kr 2 429 000
3269 Norges musikkhøgskole
6 Inntekter ved konserter og tjenester blir økt med 650 000
fra kr 0 til kr 650 000
3273 Statlige kunsthøgskoler
1 Inntekter ved oppdrag blir økt med 1 150 000
fra kr 430 000 til kr 1 580 000
3274 Statlige høgskoler
1 Inntekter ved oppdrag blir økt med 24 000 000
fra kr 225 565 000 til kr 249 565 000
2 Salgsinntekter m.v. blir redusert med 9 000 000
fra kr 159 346 000 til kr 150 346 000
11 Kursavgift ved voksenopplæringstiltak blir økt med 41 000 000
fra kr 0 til kr 41 000 000
3278 Norges landbrukshøgskole
49 Salg av eiendom blir redusert med 5 700 000
fra kr 12 710 000 til kr 7 010 000
3281 Fellesutgifter for universiteter og høgskoler
2 Salgsinntekter m.v. blir økt med 7 800 000
fra kr 106 000 til kr 7 906 000
3283 Det norske meteorologiske institutt
1 Inntekter ved oppdrag blir økt med 5 460 000
fra kr 41 966 000 til kr 47 426 000
2 Salgsinntekter m.v. blir økt med 1 860 000
fra kr 15 674 000 til kr 17 534 000
5 Refusjon for flyværtjenester blir økt med 3 030 000
fra kr 66 068 000 til kr 69 098 000
3297 Nidaros domkirke m.v.
2 Salgsinntekter m.v. blir økt med 4 000 000
fra kr 5 909 000 til kr 9 909 000
4 Leieinntekter blir økt med 700 000
fra kr 1 480 000 til kr 2 180 000
5310 Statens lånekasse for utdanning
90 Avdrag blir økt med 1 053 000 000
fra kr 3 715 000 000 til kr 4 768 000 000
91 Tap og avskrivninger blir økt med 15 000 000
fra kr 465 000 000 til kr 480 000 000
5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80 Renter blir økt med 46 000 000
fra kr 4 055 000 000 til kr 4 101 000 000

Vedtak 134

Stortinget samtykker i at:
1. kap. 260 post 70 får stikkordet "kan overføres".
2. kap. 281 post 76 får stikkordet "kan overføres".
3. Studenthjemmet i Bjerregaardsgate 21 overføres vederlagsfritt til Oslo- og Akershushøgskolenes studentskipnad (OAS).
4. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Norges forskningsråds avdeling NORSAR overføres til Stiftelsen NORSAR, slik at Stiftelsen NORSAR får den egenkapital som er angitt i åpningsbalansen.