Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2000

St.prp. nr. 25, kap. 2540, 2541, 2542, 2543, 5704 og 5705 (2000-2001), Innst. S. nr. 64 (2000-2001)

Vedtak 120

På statsbudsjettet for 2001 vert det gjort følgjande endringar:
Kap. Post Formål: Kroner
Fiskeridepartementet
2540   Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn  
  70 Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med 7 000 000
    fra kr 48 000 000 til kr 41 000 000  
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
2541   Dagpenger  
  70 Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med 300 000 000
    fra kr 6 600 000 000 til kr 6 300 000 000  
Kommunal- og regionaldepartementet
2542   Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v.  
  70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v., forhøyes med 30 000 000
    fra kr 280 000 000 til kr 310 000 000  
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
2543   Ytelser til yrkesrettet attføring  
  70 Attføringspenger, nedsettes med 78 000 000
    fra kr 4 178 000 000 til kr 4 100 000 000  
  71 Attføringsstønad, forhøyes med 41 000 000
    fra kr 1 209 000 000 til kr 1 250 000 000  
Kommunal- og regionaldepartementet
5704   Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger  
  2 Dividende, forhøyes med 20 000 000
    fra kr 50 000 000 til kr 70 000 000  
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
5705   Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger  
  1 Refusjon dagpenger, forhøyes med 7 000 000
    fra kr 15 000 000 til kr 22 000 000