Endringar på statsbudsjettet for 2001 under Barne- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 14 (2001-2002), Innst. S. nr. 43 (2001-2002)

Vedtak 121

I statsbudsjettet for 2001 blir det gjort følgjande endringar:
Kap. Post Formål: Kroner
840 Tilskot til krisetiltak
60 Tilskot til kommunar til krisetiltak, overslagsløyving, aukast med 3 800 000
frå kr 50 571 000 til kr 54 371 000
841 Familievern og konfliktløysing
21 Særskilde driftsutgifter, aukast med 1 800 000
frå kr 8 615 000 til kr 10 415 000
844 Kontantstøtte
70 Tilskot, overslagsløyving, kan nyttast under kap. 856 post 60, aukast med 100 000 000
frå kr 2 820 914 000 til kr 2 920 914 000
845 Barnetrygd
70 Tilskot, reduserast med 81 000 000
frå kr 14 914 000 000 til kr 14 833 000 000
856 Barnehagar
61 Stimuleringstilskot, reduserast med 1 550 000
frå kr 12 000 000 til kr 10 450 000
862 Positiv miljømerking
70 Driftstilskot, aukast med 1 200 000
frå kr 2 386 000 til kr 3 586 000