Kvalitetsreformen. Rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren

St.meld. nr. 35 (2001-2002), Innst. S. nr. 91 (2002-2003)

Vedtak 225

St.meld. nr. 35 (2001-2002) - Kvalitetsreformen. Om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren - vedlegges protokollen.