Samepolitikken

St.meld. nr. 55 (2000-2001), Innst. S. nr. 110 (2002-2003)

Tilhører sak

Vedtak 366

St.meld. nr. 55 (2000-2001) og St.meld. nr. 33 (2001- 2002) vedlegges protokollen.

 

Vedtak 367

Stortinget ber Regjeringen medvirke til at verneplanarbeidet for Tysfjord/Hellemobotn blir en nasjonal prosess med direkte kontakt mellom Miljøverndepartementet og Sametinget. Organiseringen av arbeidet skal skje i samråd med Sametinget, og sikre at det ikke blir fattet avgjørelse om vern av Tysfjord/Hellemo-området uten at lulesamiske interesser er utredet og ivaretatt.