Trusopplæring i ei ny tid. Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja

St.meld. nr. 7 (2002-2003), Innst. S. nr. 200 (2002-2003)

Vedtak 440

Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til end­ring av § 36 i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke.

 

Vedtak 441

St.meld. nr. 7 (2002-2003) - Trosopplæring i en ny tid. Om reform av dåpsopplæringen i Den norske kirke - vedlegges protokollen.

 

Vedtak 442

Trosopplæring skal ikke gjennomføres i åpningsti­den for skolefritidsordningen.