Endringer på statsbudsjettet for 2002 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 27 unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II (2002-2003), Innst. S. nr. 51 (2002-2003)

Vedtak 177

I statsbudsjettet for 2002 gjøres følgende endringer:
Kap. Post Formål Kroner
Utgifter:
1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen
50 Hofforvaltningen økes med 1 370 000
fra kr 83 250 000 til 84 620 000
2 H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen
50 H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. økes med 70 000
fra kr 4 860 000 til kr 4 930 000
1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet
21 Spesielle driftsutgifter nedsettes med 5 000 000
fra kr 108 773 000 til kr 113 773 000
1520 Statskonsult
1 Driftsutgifter økes med 4 300 000
fra kr 98 279 000 til kr 102 579 000
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 4 300 000
fra kr 21 224 000 til kr 16 924 000
1522 Statens forvaltningstjeneste
1 Driftsutgifter, økes med 36 250 000
fra kr 237 547 000 til kr 273 797 000
21 Spesielle driftsutgifter, økes med 3 900 000
fra kr 26 631 000 til kr 30 531 000
22 Fellesutgifter for R-kvartalet, økes med 1 000 000
fra kr 47 100 000 til kr 48 100 000
1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse
1 Driftsutgifter, nedsettes med 444 780 000
fra kr 6 555 099 000 til kr 6 110 319 000
70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, nedsettes med 3 880 000
fra kr 81 223 000 til kr 77 343 000
1544 Boliglån til statsansatte
90 Lån, nedsettes med 1 053 000 000
fra kr 4 272 000 000 til kr 3 219 000 000
1546 Yrkesskadeforsikring
1 Driftsutgifter, økes med 31 700 000
fra kr 36 800 000 til kr 68 500 000
1581 Eiendommer til kongelige formål
1 Driftsutgifter, nedsettes med 5 000 000
fra kr 22 609 000 til kr 17 609 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, økes med 5 000 000
fra kr 6 693 000 til kr 11 693 000
1582 Utvikling av Fornebuområdet
30 Investeringer på Fornebu, nedsettes med 34 500 000
fra kr 125 510 000 til kr 91 010 000
2445 Statsbygg
30 Igangsetting av byggeprosjekter, nedsettes med 10 000 000
fra kr 35 065 000 til kr 25 065 000
Inntekter:
4522 Statens forvaltningstjeneste
2 Diverse inntekter, økes med 37 500 000
fra kr 0 til kr 37 500 000
4 Inntekter - Norsk lysingsblad, økes med 3 650 000
fra kr 50 096 000 til rk 53 746 000
4547 Gruppelivsforsikring
1 Premieinntekter gruppelivsforsikring, økes med 1 965 000
fra kr 23 035 000 til kr 25 000 000
4583 Salg av eiendom i Pilestredet Park
39 Salg av eiendom, nedsettes med 57 300 000
fra kr 115 300 000 til kr 58 000 000
5607 Renter av boliglånsordningen til statsansatte
80 Renter, nedsettes med 4 160 000
fra kr 775 090 000 til kr 770 930 000