BaneTele AS og GSM-R-prosjektet

Innst. S. nr. 249 (2002-2003)

Vedtak 532

Stortinget ber Riksrevisjonen om å foreta en gjen­nomgang av Samferdselsdepartementets saksbehan­dling av statslånet til BaneTele AS med utgangspunkt i Stortingets vedtak og forutsetninger på etableringstid­spunktet for selskapet og hensynet til statens helhetlige interesser.

 

Vedtak 533

Stortinget ber Riksrevisjonen om å foreta en gjen­nomgang av om organisasjonsmodellen som ble valgt for styringen av BaneTele, tilknytningen til Jernbanev­erket mv. åpnet for uheldige beslutningsprosesser i BaneTele og i krysningspunktene mellom selskapet og dets eier.