Rovvilt i norsk natur

St.meld. nr. 15 (2003-2004), Innst. S. nr. 174 (2003-2004)

Tilhører sak

Vedtak 335

St.meld. nr. 15 (2003-2004) - om rovvilt i norsk natur - vedlegges protokollen.

 

Vedtak 336

Stortinget ber Regjeringen opprette en rovviltfor­valtning basert på åtte forvaltningsregioner for rovvilt. Grensene for rovviltforvaltningen skal følge fylkesg­rensene, og regionene inndeles slik:

    Region 1: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder

    Region 2: Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud

    Region 3: Oppland

    Region 4: Akershus, Oslo og Østfold

    Region 5: Hedmark

    Region 6: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

    Region 7: Nordland

    Region 8: Troms og Finnmark.

 

Vedtak 337

Stortinget ber Regjeringen opprette et nytt for­valtningsområde for ynglende ulv. Det nye forvaltning­sområdet har følgende avgrensing:

    Akershus: Hele fylket med unntak av kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Nittedal øst for Nitelva.

    Oslo: Hele fylket.

    Østfold: Hele fylket.

    Hedmark: Hele fylket med unntak av kommunene Nord-Odal, Stange, Hamar, Løten, Ringsaker, Åsnes vest for Glomma, Våler vest for Glomma, Elverum vest for Glomma, Åmot vest for Glomma, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os.

 

Vedtak 338

Stortinget ber Regjeringen opprette en ordning hvor forvaltningsregionene får en egen pott penger blant annet til fordeling til kommuner som har store rovvilt­belastninger. Kommunene skal selv stå fritt til å velge hvilke rovviltrelaterte tiltak de vil bruke pengene til.

 

Vedtak 339

Erstatningsordningen for rovviltskader skal fortsatt ligge i Miljøverndepartementet. Ordningen skal inn­rettes slik at en betydelig del av erstatningene gis som forhåndsutbetaling som insentiv til iverksettelse av forebyggende tiltak, men det skal fortsatt gis skjønnsmessig erstatning for udokumentert tap.

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med endringer og utvidelse av Regjeringens foreslåtte ordn­ing, som tar hensyn til at det fortsatt er behov for skjønnsmessige erstatningsutbetalinger, basert at mye tap er vanskelig å dokumentere tross av iverk­settelse av forebyggende tiltak.

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stort­inget med en egen sak om dette, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2006. Inntil ny ordning gjen­nomføres, videreføres dagens ordning.

 

Vedtak 340

Stortinget ber Regjeringen forvalte rovdyrene basert på nasjonale bestandsmål med følgende bestander:

    Ulv: 3 årlige ynglinger innenfor den nye ulve­sonen.

    Bjørn: 15 årlige ynglinger.

    Jerv: 39 årlige ynglinger, derav 3 i Finnmark.

    Gaupe: 65 årlige ynglinger, derav 4 i Finnmark.

    Kongeørn: 850-1 200 hekkede par.

Det forutsettes at når det gjelder fordeling av rovdyrene innenfor de enkelte regioner, må Regjerin­gen ta hensyn til at det samlede trykket av rovdyr ikke skal øke i de regioner det er mye fra før, snarere bør antallet dyr gå ned. Dette også sett i lys av at antallet bjørn og jerv nå går ned i forhold til Regjeringens for­slag. Endelig fordeling skal skje i samråd med de regionale viltnemndene, og rovdyrene må forvaltes på en bærekraftig og økologisk måte.

 

Vedtak 341

Stortinget legger til grunn at de tiltak som forlikspartnerne omtaler i innstillingen til rovviltmeldingen, legges inn under Miljøverndepartementet.