Endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004

Budsjett-innst. S. nr. 8 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 4, kap. 2421(2003-2004)

Vedtak 120

Stortinget ber Regjeringa vurdere forholdet mellom bruk av sikringstiltak og erstatningar generelt og sam­tidig vurdere korleis ein best kan førebygge skadar og ulukker og andre samfunnsproblem på bakgrunn av klimaendringar meir spesielt.