Jordbruksoppgjøret 2004

St.prp. nr. 66 (2003-2004), Innst. S. nr. 260 (2003-2004)

Vedtak 499

I statsbudsjettet for 2004 gjøres følgende endringer:

 

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Fondsavsetninger, økes med

190 000 000

fra kr 348 500 000 til kr 538 500 000

70

Markedsregulering, kan overføres, reduseres med

31 285 000

fra kr 250 500 000 til kr 219 215 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med

12 415 000

fra kr 6 778 685 000 til kr 6 766 270 000

77

Utviklingstiltak reduseres med

4 600 000

fra kr 228 710 000 til kr 224 110 000

78

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

132 200 000

fra kr 1 633 354 000 til kr 1 501 154 000

Inntekter:

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

70

Tilbakebetalt tilskudd til reguleringsanlegg, bevilges med

9 500 000

 

Vedtak 500

Stortinget gir Landbruksdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den
inngåtte jordbruksavtalen, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2005.