Radioaktivitet i reinkjøtt

St.prp. nr. 65 (2003-2004), Innst. S. nr. 242 (2003-2004)

Vedtak 501

I statsbudsjettet for 2004 gjøres følgende endringer:

 

Kap.

Post

Formål:

Kroner

Utgifter:

1151

Til gjennomføring av Reindriftsavtalen:

82

(Ny) Kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt bevilges med

4 500 000

 

Vedtak 502

Stortinget gir Landbruksdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen, som er knyttet til bevilgninger i 2005.