Samarbeidet i NATO i 2003

St.meld. nr. 34 (2003-2004), Innst. S. nr. 277 (2003-2004)

Vedtak 11

St.meld. nr. 34 (2003-2004) - om samarbeidet i NATO i 2003 - vedlegges protokollen.