Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 37/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/91/EF om energieffektivitet i bygningar

St.prp. nr. 79 (2003-2004), Innst. S. nr. 45 (2004-2005)

Vedtak 79

Stortinget samtykkjer til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 37 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/91/EF om energieffek­tivitet i bygningar.