Bevilgninger på statsbudsjettet for 2005

(Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005))

Vedtak 92

Rammeområde 8

(Forsvar)

I

statsbudsjettet for 2005 bevilges under:

 

Kap.

Post

Formål:

 

Kroner

 

Kroner

 

Utgifter:

42

 

Forsvarets ombudsmannsnemnd

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

4 000 000

 

 

451

 

Samfunnssikkerhet og beredskap (jf. kap. 3451)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

489 540 000

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

 

2 094 000

 

 

 

22

Flyttekostnader, kan overføres

 

20 027 000

 

 

 

70

Overføringer til private

 

4 863 000

 

 

1700

 

Forsvarsdepartementet (jf. kap. 4700)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

280 473 000

 

 

 

73

Forskning og utvikling, kan overføres

 

7 638 000

 

 

1710

 

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg (jf. kap. 4710)

 

 

 

 

 

24

Driftsresultat

 

-489 000 000

 

 

 

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres

 

1 359 000 000

 

 

1719

 

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

400 743 000

 

 

 

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

 

20 000 000

 

 

 

51

Tilskudd til Forsvarets forskningsinstitutt

 

151 749 000

 

 

 

71

Overføringer til andre, kan overføres

 

52 703 000

 

 

 

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres

 

160 000 000

 

 

1720

 

Felles ledelse og kommandoapparat (jf. kap. 4720)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

1 268 558 000

 

 

1723

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (jf. kap. 4723)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

95 970 000

 

 

1725

 

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben (jf. kap. 4725)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

2 666 652 000

 

 

 

50

Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres

 

130 871 000

 

 

 

70

Renter låneordning, kan overføres

 

9 127 000

 

 

1731

 

Hæren (jf. kap. 4731)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

3 923 633 000

 

 

1732

 

Sjøforsvaret (jf. kap. 4732)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

2 855 369 000

 

 

1733

 

Luftforsvaret (jf. kap. 4733)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

3 635 846 000

 

 

1734

 

Heimevernet (jf. kap. 4734)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

1 108 454 000

 

 

1735

 

Etterretningstjenesten

 

 

 

 

 

21

Spesielle driftsutgifter

 

691 845 000

 

 

1740

 

Forsvarets logistikkorganisasjon (jf. kap. 4740)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

1 602 581 000

 

 

1760

 

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg (jf. kap. 4760)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760 post 45

 

819 410 000

 

 

 

44

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, nasjonalfinansiert andel, kan overføres

 

 

104 728 000

 

 

 

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

 

7 435 000 000

 

 

 

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres

 

 

181 828 000

 

 

 

75

Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, Norges tilskudd til NATOs investeringsprogram for sikkerhet, kan overføres, kan nyttes under kap. 1760 post 44

 

 

 

133 173 000

 

 

1790

 

Kystvakten (jf. kap. 4790)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

738 499 000

 

 

1791

 

Redningshelikoptertjenesten (jf. kap. 4791)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

33 803 000

 

 

1792

 

Norske styrker i utlandet (jf. kap. 4792)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

800 000 000

 

 

1795

 

Kulturelle og allmennyttige formål (jf. kap. 4795)

 

 

 

 

 

1

Driftsutgifter

 

154 583 000

 

 

 

60

Tilskudd til kommuner, kan overføres

 

19 500 000

 

 

 

72

Overføringer til andre

 

36 207 000

 

 

 

 

Totale utgifter

 

 

 

30 909 467 000

 

 

                                   Inntekter:

 

 

 

 

3451

 

Samfunnssikkerhet og beredskap (jf. kap. 451)

 

 

 

 

 

1

Gebyrer

 

93 672 000

 

 

 

3

Diverse inntekter

 

31 797 000

 

 

4710

 

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg (jf. kap. 1710)

 

 

 

 

 

47

Salg av eiendom

 

402 605 000

 

 

4720

 

Felles ledelse og kommandoapparat (jf. kap. 1720)

 

 

 

 

 

1

Driftsinntekter

 

32 464 000

 

 

4723

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (jf. kap. 1723)

 

 

 

 

 

1

Driftsinntekter

 

303 000

 

 

4725

 

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben  (jf. kap. 1725)

 

 

 

 

 

1

Driftsinntekter

 

87 701 000

 

 

 

70

Renter låneordning

 

2 097 000

 

 

4731

 

Hæren (jf. kap. 1731)

 

 

 

 

 

1

Driftsinntekter

 

40 792 000

 

 

4732

 

Sjøforsvaret (jf. kap. 1732)

 

 

 

 

 

1

Driftsinntekter

 

16 215 000

 

 

4733

 

Luftforsvaret (jf. kap. 1733)

 

 

 

 

 

1

Driftsinntekter

 

56 161 000

 

 

4734

 

Heimevernet (jf. kap. 1734)

 

 

 

 

 

1

Driftsinntekter

 

2 703 000

 

 

4740

 

Forsvarets logistikkorganisasjon (jf. kap. 1740)

 

 

 

 

 

1

Driftsinntekter

 

117 082 000

 

 

4760

 

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg (jf. kap. 1760)

 

 

 

 

 

48

Fellesfinansierte bygge- og anleggsinntekter

 

204 340 000

 

 

4790

 

Kystvakten (jf. kap. 1790)

 

 

 

 

 

1

Driftsinntekter

 

359 000

 

 

4795

 

Kulturelle og allmennyttige formål (jf. kap. 1795)

 

 

 

 

 

1

Driftsinntekter

 

746 000

 

 

4799

 

Militære bøter

 

 

 

 

 

80

Militære bøter

 

1 000 000

 

 

 

 

Totale inntekter

 

 

 

1 090 037 000

 
II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartemen­tet i 2005 kan:

1.   overskride bevilgningen under kap. 451 post 1 mot tilsvarende merinntekt under kap. 3451 postene 3 og 6.

2.   overskride bevilgningen under kap. 451 Samfunns­sikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter, med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvar­sanlegg. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

III

Nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartemen­tet i 2005 kan trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det oversky­tende inntektsføres under kap. 3451 Samfunnssikker­het og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.

IV

Avhending av sivilforsvarsanlegg

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartemen­tet i 2005 kan:

1.   avhende fast eiendom uansett verdi til marked­spris. Når det eventuelt er avklart at ingen statlige virksomheter ønsker å overta en eiendom, skal den berørte fylkeskommune og berørte kommuner gis anledning til å kjøpe eiendommen til markedspris dersom den er aktuell for frilufts- og/eller kultur­formål, før eiendommen eventuelt legges ut for salg i markedet.

2.   avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner til underpris eller vederlagsfritt når særlige grunner foreligger.

V

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet for 2005 kan benytte alle merinntekter til å overskride enhver utgiftsbevilgning under Forsvarsdepartementet, med følgende unntak:

1.   Inntekter fra militære bøter kan ikke benyttes som grunnlag for overskridelse.

2.   Inntekter ved salg av større materiell kan benyttes med inntil 75 pst. til overskridelse av bevilgningen under kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Større utstyrsanskaf­felser og vedlikehold.

VI

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2005 kan:

1.   foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

50 mill. kroner

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

900 mill. kroner

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

800 mill. kroner

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

1 600 mill. kroner

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter

125 mill. kroner

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

22 800 mill. kroner

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter

46 mill. kroner

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

90 mill. kroner

 

2.   gi Forsvarets forskningsinstitutt fullmakt til å ha økonomiske forpliktelser inntil 50 mill. kroner utover det som dekkes av egne avsetninger.

VII

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2005 kan gi tilsagn om økonomisk støtte utover bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

 

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

5 mill. kroner

 

VIII

Nettobudsjettering av salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2005 kan trekke salgsomkostninger ved salg av mater­iell og fast eiendom fra salgsinntekter før det oversky­tende inntektsføres under kap. 4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg, post 45 Store nyan­skaffelser og vedlikehold og kap. 4710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg, post 47 Salg av eiendom.

IX

Organisasjon og verneplikt

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2005 kan:

1.   fastsette Forsvarets organisasjon slik det går frem av Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005),

2.   fastsette lengden førstegangstjenesten, repetis­jonstjenesten og heimevernstjenesten slik det går frem av Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005),

3.   gi øvrige bestemmelser slik det går frem av Bud­sjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005),

4.   verve personell innenfor rammen av de foreslåtte bevilgninger i Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005),

X

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2005 kan:

1.   starte opp nye investeringsprosjekter, herunder større bygg- og eiendomsprosjekter, som pre­sentert under Nye prosjekter i St.prp. nr. 1 (2004- 2005), innenfor de kostnadsrammer som er anført i  Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005),

2.   endre tidligere godkjente prosjekter som anført i Budsjett-innst. S. nr. 7 (2004-2005),

3.   starte opp og gjennomføre materiellinvesteringer av lavere kategori, samt byggeprosjekter med en nasjonal andel som ikke overstiger 100 mill. kro­ner,

4.   nytte bevilgningen den enkelte investeringspost, hhv. post 44, 45, 47 og 48 fritt mellom bygg- og eiendomskategorier, anskaffelser og prosjekter som presentert i St.prp. nr. 1 (2004-2005),

5.   gjennomføre konsept- og definisjonsfasen av plan­lagte materiellanskaffelser,

6.   igangsette prosjektering av byggeprosjekter med en samlet utgift tilsvarende 5 pst. av bevilgningen de respektive poster.

XI

Fullmakter vedrørende fast eiendom

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2005 kan:

1.   avhende fast eiendom uansett verdi til marked­spris. Når det eventuelt er avklart at ingen statlige virksomheter ønsker å overta en eiendom, skal den berørte fylkeskommune og berørte kommuner gis anledning til å kjøpe eiendommen til markedspris dersom den er aktuell for frilufts- og/eller kultur­formål, før eiendommen eventuelt legges ut for salg i markedet.

2.   avhende fast eiendom til en verdi av inntil 100 000 kroner til underpris eller vederlagsfritt når særlige grunner foreligger.

XII

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2005 kan:

1.   utbetale erstatning etter yrkesskadefor­sikringsloven til person skadet i strikkhoppulykke den 23. september 2001.

2.   fastsette en ordning med erstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i inter­nasjonale operasjoner mv.

 

Vedtak 93

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2005 kan etablere Vest-Finnmark Heimevernsdistrikt 17 med distriktsstab Porsangermoen.