Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 790/2004/EF av 21. april 2004 om fastsetjing av eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje europeiske organ på ungdomsområdet (programmet for ungdomsorganisasjonar)

St.prp. nr. 9 (2004-2005), Innst. S. nr. 51 (2004-2005)

Vedtak 101

Stortinget samtykkjer i deltaking i ei avgjerd i EØS- komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 790/2004/EF av 21. april 2004 om fastsetjing av eit fel­lesskapshandlingsprogram for å fremje europeiske organ ungdomsområdet (programmet for ungdom­sorganisasjonar).