Leve med kulturminner

St.meld. nr. 16 (2004-2005), Innst. S. nr. 227 (2004-2005)

Tilhører sak

Vedtak 426

Stortinget ber Regjeringen utrede behovet for å inn­føre nye erstatningsregler i kulturminneloven, her­under at det sees på likheter og forskjeller mellom fred­ning, vern og regulering etter hhv. kulturminneloven, naturvernloven og plan- og bygningsloven.

Behovet for nye erstatningsregler skal sees i sam­menheng med Regjeringens oppfølging av NOU 2004:28 Lov om bevaring av natur, landskap og biolo­gisk mangfold (naturmangfoldloven).

 

Vedtak 427

Stortinget ber Regjeringen om å gjennomgå hvilke konsekvenser bortfallet av fradragsretten for utgifter til vedlikehold av våningshus på gårdsbruk og den valg­frie ordningen med regnskapsligning for eiere av boli­ger som er freda eller er regulert til spesialområde med formål bevaring, har når det gjelder å ta vare på kultur­arven. Samtidig må det vurderes om det er behov for å finne fram til nye ordninger med tilsvarende effekt.

 

Vedtak 428

Stortinget ber Regjeringen om å gjennomføre en opptrapping av fondskapitalen i Norsk kulturminne­fond slik at fondskapitalen kommer opp i 1,4 mrd. kro­ner i løpet av kommende stortingsperiode.

 

Vedtak 429

Stortinget ber Regjeringen i henhold til sektorprin­sippet om å utarbeide en strategi for hvordan alle freda og verneverdige kirker, herunder steinkirker fra mid­delalderen kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå.

 

Vedtak 430

St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner - vedlegges protokollen.