Bevilgninger på statsbudsjettet for 2005

St.prp. nr. 1 (2004-2005) Del III, kap. 6, kraftkontrakter, Innst. S. nr. 213 (2004-2005)

Vedtak 389

St.prp. nr. 1 (2004-2005), Del III kap. 6 - om Stortin­gets anmodningsvedtak nr. 359 (2003-2004) - vedleg­ges protokollen.

 

Vedtak 390

Stortinget ber Regjeringen utrede og legge frem en egen sak for Stortinget om å etablere et eget industri­kraftmarked. Et slikt marked må gjennom objektive kriterier sikre lik konkurranse om den kraft som legges ut i markedet gjennom auksjon.

 

Vedtak 391

Stortinget ber Regjeringen utrede tiltak for å sikre en mer stabil kraftproduksjon, blant annet gjennom å gjøre flere eksisterende ettårsmagasin om til flerårsma­gasin.

 

Vedtak 392

Stortinget ber Regjeringen utrede en ordning som stiller krav til energieffektivisering og energigjenvin­ning når det inngås langsiktige kraftkontrakter.

 

Vedtak 393

Stortinget ber Regjeringen gjennomgå reglene for grunnrentebeskatningen innen vannkraftsektoren med siktemål om å oppnå mer langsiktighet i kraftmarkedet.

 

Vedtak 394

Stortinget ber Regjeringen foreta en grundig evalue­ring av energiloven med sikte på å foreslå endringer som kan sikre bedre utnyttelse og bruk av eksisterende produksjon, samt ny kraftproduksjon.

 

Vedtak 395

Stortinget ber Regjeringen inngå avtaler om kraftop­sjoner mellom myndigheter og industri for å sikre til­fredsstillende forsyningssikkerhet.

 

Vedtak 396

Stortinget ber Regjeringen iverksette tiltak for å dempe den negative virkningen for de kraftforedlende bedrifter som har fått økte utgifter på grunn av økning i påslaget på nettariffen.