Samtykke til inngåing av ein samarbeidsavtale mellom Noreg og Eurojust for å styrkje kampen mot alvorlege former for internasjonal kriminalitet

St.prp. nr. 58 (2004-2005), Innst. S. nr. 243 (2004-2005)

Vedtak 501

Stortinget samtykkjer i at det vert inngått ein samar­beidsavtale mellom Noreg og Eurojust for å styrkje kampen mot alvorlege former for internasjonal krimi­nalitet.