Endringar på statsbudsjettet for 2005 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 18 (2005-2006), Innst. S. nr. 58 (2005-2006)

Vedtak 233

I statsbudsjettet for 2005 blir det gjort følgjande endringar:

 

Kap.

Post

Formål

Kroner

                                                                        Utgifter

410

 

Tingrettene og lagmannsrettene (jf. kap. 3410)

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 

8 000 000

 

 

fra kr 96 467 000 til kr 88 467 000

 

414

 

Domsutgifter

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

20 000 000

 

 

fra kr 75 430 000 til kr 95 430 000

 

430

 

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf. kap. 3430)

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

 

 

fra kr 1 817 175 000 til kr 1 827 175  000

 

 

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres, nedsettes med

30 000 000

 

 

fra kr 60 030 000 til kr 30 030 000

 

 

70

Tilskudd, nedsettes med

1 000 000

 

 

fra kr 12 056 000 til kr 11 056 000

 

440

 

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 3440)

 

 

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441, post 1, forhøyes med

45 500  000

 

 

fra kr 6 578 250 000 til kr 6 623 750  000

 

 

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

18 300  000

 

 

fra kr 99 341 000 til kr 81 041 000

 

 

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag,
kan overføres, nedsettes med


2 000 000

 

 

fra kr 7 644 000 til kr 5 644 000

 

450

 

Sivile vernepliktige (jf. kap. 3450)

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 000 000

 

 

fra kr 120 345 000 til kr 126 345 000

 

466

 

Særskilte straffesaksutgifter m.m. (jf. kap. 3466)

 

 

1

Driftsutgifter, forhøyes med

30 000 000

 

 

fra kr 582 870 000 til kr 612 870 000

 

470

 

Fri rettshjelp (jf. kap. 3470)

 

 

70

Fri sakførsel, forhøyes med

35 000 000

 

 

fra kr 330 783 000 til kr 365 783 000

 

 

71

Fritt rettsråd, forhøyes med

15 000 000

 

 

fra kr 222 048 000 til kr 237 048 000

 

471

 

Statens erstatningsansvar

 

 

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med

25 000 000

 

 

fra kr 79 783 000 til kr 104 783 000

 

 

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med

15 000 000

 

 

fra kr 77 426 000 til kr 92 426 000

 

 

73 (Ny)

Erstatning til etterlatte etter de omkomne i Utvik seniors" forlis,
kan overføres, bevilges med


5 200 000

                                                                       Inntekter

3410

 

Rettsgebyr (jf. kap. 410)

 

 

1

Rettsgebyr, nedsettes med

80 000 000

 

 

fra kr 1 429 568 000 til kr 1 349 568  000

 

 

4

Lensmennenes gebyrinntekter, nedsettes med

17 200  000

 

 

fra kr 340 742 000 til kr 323 542 000

 

3430

 

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (jf. kap. 430)

 

 

3

Andre inntekter, nedsettes med

4 400  000

 

 

fra kr 21 604 000 til kr 17 204 000

 

3440

 

Politidirektoratet - Politi- og lensmannsetaten (jf. kap. 440)

 

 

1

Gebyrer, forhøyes med

50 000 000

 

 

fra kr 410 040 000 til kr 460 040 000

 

 

6

Gebyrer - utlendingssaker, nedsettes med

3 000 000

 

 

fra kr 57 200 000 til kr 54 200 000

 

3450

 

Sivile vernepliktige, driftsinntekter (jf. kap. 450)

 

 

1

Inntekter av arbeid, forhøyes med

13 000 000

 

 

fra kr 34 076 000 til kr 47 076 000