Samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 871/2004 og rådsbeslutning 2005/211/JIS om innføring av visse nye funksjoner i Schengen informasjonssystem, herunder i kampen mot terrorisme)

St.prp. nr. 31 (2005-2006), Innst. S. nr. 104 (2005-2006)

Vedtak 311

Stortinget samtykker i godkjenning av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforord­ning (EF) nr. 871/2004 og rådsbeslutning 2005/211/JIS om innføring av visse nye funksjoner i Schengen infor­masjonssystem, herunder i kampen mot terrorisme).