Valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Innst. S. nr. 190 (2005-2006)

Vedtak 391

Som medlem av Stortingets kontrollutvalg for etterret­nings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for tidsrom­met 1. juli 2006-30. juni 2009 velges Helga Hernes.

Som medlemmer av utvalget for tidsrommet 1. juli 2006-30. juni 2011 velges Svein Grønnern, Trygve Harvold, Knut Hanselmann og Gunhild Øyangen.

 

Vedtak 392

Som leder for utvalget for tidsrommet 1. juli 2006- 30. juni 2009 velges Helga Hernes, som nestleder vel­ges Svein Grønnern.